1000+ Most Common uzbek Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken uzbek words with their English meaning. You can quickly learn uzbek words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken uzbek words. so read carefully and understand all uzbek words.

  Here is the list of 1000+ most common uzbek words

 1. sifatidaas
 2. menI
 3. uninghis
 4. ekanthat
 5. uhe
 6. ediwas
 7. uchunfor
 8. bo’yichaon
 9. borare
 10. bilanwith
 11. ularthey
 12. bo’lishibe
 13. daat
 14. birone
 15. borhave
 16. buthis
 17. ushbudan boshlab:from
 18. tomonidanby
 19. issiqhot
 20. so’zword
 21. lekinbut
 22. nimawhat
 23. bir qanchasome
 24. hisoblanadiis
 25. uit
 26. sizyou
 27. yokior
 28. borhad
 29. Thethe
 30. ningof
 31. uchunto
 32. vaand
 33. aa
 34. ichidain
 35. bizlarwe
 36. mumkincan
 37. tashqaridaout
 38. boshqaother
 39. ediwere
 40. qaysiwhich
 41. nimado
 42. ularningtheir
 43. vaqttime
 44. agarif
 45. bo’ladiwill
 46. qanaqasigahow
 47. dedisaid
 48. E’lonnian
 49. har bireach
 50. aytibtell
 51. qilsadoes
 52. to’plamiset
 53. uchthree
 54. istaymizwant
 55. havoair
 56. yaxshiwell
 57. shuningdekalso
 58. o’yinplay
 59. kichkinasmall
 60. oxiriend
 61. qo’yishput
 62. uyhome
 63. o’qishread
 64. qo’lhand
 65. portport
 66. kattalarge
 67. sehrspell
 68. kiritishadd
 69. hattoeven
 70. erland
 71. bu yergahere
 72. kerakmust
 73. kattabig
 74. balandhigh
 75. bundaysuch
 76. rioyafollow
 77. ishact
 78. nima uchunwhy
 79. so’rarlarask
 80. Erkaklarmen
 81. o’zgarishchange
 82. ketdiwent
 83. engillight
 84. rahmdilkind
 85. offoff
 86. kerakneed
 87. uyhouse
 88. suratpicture
 89. urinishtry
 90. bizgaus
 91. yanaagain
 92. hayvonanimal
 93. nuqtasipoint
 94. onamother
 95. dunyoworld
 96. yaqinnear
 97. qurishbuild
 98. o’ziniself
 99. yerearth
 100. otafather
 101. har qandayany
 102. yanginew
 103. ishwork
 104. qismpart
 105. olmoqtake
 106. olishget
 107. joyplace
 108. qilinganmade
 109. jonlilive
 110. qayerdawhere
 111. so’ngafter
 112. orqaback
 113. ozlittle
 114. faqatonly
 115. dumaloqround
 116. odamman
 117. yilyear
 118. kelgancame
 119. ko’rsatishshow
 120. har birevery
 121. yaxshigood
 122. menime
 123. berishigive
 124. bizningour
 125. ostidaunder
 126. ismname
 127. judavery
 128. ichidanthrough
 129. faqatjust
 130. shaklform
 131. hukmsentence
 132. buyukgreat
 133. deb o’ylaymanthink
 134. aytishsay
 135. yordam beringhelp
 136. pastlow
 137. chiziqline
 138. farqdiffer
 139. burilishturn
 140. sababcause
 141. ko’pmuch
 142. deganimean
 143. oldinbefore
 144. harakatmove
 145. o’ngright
 146. bolaboy
 147. qariold
 148. hamtoo
 149. bir xilsame
 150. ushe
 151. hammaall
 152. u yerdathere
 153. qachonwhen
 154. upup
 155. foydalanishuse
 156. Seningyour
 157. yo’lway
 158. atrofidaabout
 159. ko’pmany
 160. so’ngthen
 161. ulargathem
 162. yozishwrite
 163. bulardiwould
 164. kabilike
 165. shundayso
 166. bularthese
 167. uningher
 168. uzunlong
 169. olmoqmake
 170. narsathing
 171. qarangsee
 172. unihim
 173. ikkitwo
 174. borhas
 175. nazarlook
 176. ko’proqmore
 177. kunday
 178. qo’lidancould
 179. borishgo
 180. kelibcome
 181. qilgandid
 182. soninumber
 183. ovozlisound
 184. yo’qno
 185. engmost
 186. odamlarpeople
 187. meningmy
 188. ustidaover
 189. bilamanknow
 190. suvwater
 191. nisbatanthan
 192. chaqirishcall
 193. birinchifirst
 194. kimwho
 195. mumkinmay
 196. pastgadown
 197. tarafside
 198. edibeen
 199. hozirnow
 200. topishfind
 201. boshhead
 202. turmoqstand
 203. xususiyown
 204. betpage
 205. kerakshould
 206. mamlakatcountry
 207. topildifound
 208. javobanswer
 209. maktabschool
 210. o’sadigrow
 211. o’rganishstudy
 212. halistill
 213. o’rganishlearn
 214. o’simlikplant
 215. qoplamacover
 216. ovqatfood
 217. quyoshsun
 218. to’rtfour
 219. o’rtasidabetween
 220. davlatstate
 221. saqlamoqkeep
 222. ko’zeye
 223. hech qachonnever
 224. oxirgilast
 225. ruxsatlet
 226. fikrthought
 227. shaharcity
 228. daraxttree
 229. kesibcross
 230. fermafarm
 231. qiyinhard
 232. startstart
 233. qudratmight
 234. hikoyastory
 235. arrasaw
 236. uzoqfar
 237. dengizsea
 238. chizishdraw
 239. chapleft
 240. kechlate
 241. Runrun
 242. bunday qilmadon’t
 243. paytdawhile
 244. matbuotpress
 245. yaqinclose
 246. tunnight
 247. haqiqiyreal
 248. hayotlife
 249. ozfew
 250. shimolnorth
 251. kitobbook
 252. bajarishcarry
 253. olditook
 254. fanscience
 255. ovqateat
 256. xonaroom
 257. do’stfriend
 258. boshladibegan
 259. fikridea
 260. baliqfish
 261. tog ’mountain
 262. stopstop
 263. bir martaonce
 264. asosbase
 265. eshitmoqhear
 266. othorse
 267. kesmacut
 268. ishonchsure
 269. tomoshawatch
 270. rangcolor
 271. yuzface
 272. o’tinwood
 273. asosiymain
 274. ochiqopen
 275. ko’rinadiseem
 276. birgatogether
 277. keyingisinext
 278. oq rangwhite
 279. bolalarchildren
 280. boshlanishibegin
 281. borgot
 282. yurishwalk
 283. misolexample
 284. sukunatease
 285. qog’ozpaper
 286. guruhgroup
 287. har doimalways
 288. musiqamusic
 289. ularthose
 290. har ikkalaboth
 291. belgimark
 292. ko’pinchaoften
 293. xatletter
 294. gachauntil
 295. milyamile
 296. daryoriver
 297. avtomobilcar
 298. futfeet
 299. g’amxo’rlikcare
 300. ikkinchisecond
 301. yetarlienough
 302. tekisplain
 303. qizgirl
 304. oddiyusual
 305. yoshyoung
 306. tayyorready
 307. yuqoridaabove
 308. hechever
 309. qizilred
 310. ro’yxatlist
 311. garchithough
 312. hisfeel
 313. suhbattalk
 314. qushbird
 315. yaqindasoon
 316. badanbody
 317. itdog
 318. oilaviyfamily
 319. to’g’ridirect
 320. tug’dirmaydipose
 321. tarkleave
 322. songsong
 323. o’lchovmeasure
 324. eshikdoor
 325. mahsulotproduct
 326. qorablack
 327. qisqashort
 328. raqamnumeral
 329. classclass
 330. shamolwind
 331. savolquestion
 332. sodirhappen
 333. to’lacomplete
 334. kemaship
 335. maydonarea
 336. yarimhalf
 337. qoyarock
 338. buyurtmaorder
 339. yong’infire
 340. janubsouth
 341. muammoproblem
 342. qismpiece
 343. aytditold
 344. bilganknew
 345. o’tishipass
 346. chunkisince
 347. eng yaxshitop
 348. butunwhole
 349. qirolking
 350. ko’chastreet
 351. inchinch
 352. ko’paytiribmultiply
 353. hech nimanothing
 354. Albatta,course
 355. qolishstay
 356. g’ildirakwheel
 357. to’liqfull
 358. kuchforce
 359. ko’kblue
 360. ob’ektobject
 361. qarordecide
 362. yuzasurface
 363. chuqurdeep
 364. oymoon
 365. orolisland
 366. oyoqfoot
 367. tizimsystem
 368. bandbusy
 369. sinovtest
 370. rekordrecord
 371. qayiqboat
 372. umumiycommon
 373. oltingold
 374. mumkinpossible
 375. Samolyotplane
 376. foydastead
 377. quruqdry
 378. hayronwonder
 379. kulgulaugh
 380. mingthousand
 381. ilgariago
 382. yuguribran
 383. nazoratcheck
 384. o’yingame
 385. shaklishape
 386. tenglashtirmoqequate
 387. issiqhot
 388. kechikmoqmiss
 389. olibbrought
 390. issiqlikheat
 391. qorsnow
 392. shinatire
 393. olibbring
 394. hayes
 395. uzoqdagidistant
 396. to’ldirishfill
 397. sharqeast
 398. bo’yoqpaint
 399. tillanguage
 400. orasidaamong
 401. birlikunit
 402. kuchpower
 403. shahartown
 404. jarimafine
 405. aniqcertain
 406. chivinfly
 407. kuzfall
 408. qo’rg’oshinlead
 409. yig’lamoqcry
 410. qorong’udark
 411. mashinamachine
 412. eslatmanote
 413. kutishwait
 414. rejaplan
 415. shaklfigure
 416. yulduzstar
 417. boxbox
 418. otnoun
 419. dalafield
 420. damrest
 421. to’g’ricorrect
 422. qodirable
 423. funtpound
 424. qilingandone
 425. go’zallikbeauty
 426. haydashdrive
 427. turibstood
 428. o’z ichiga olgancontain
 429. frontfront
 430. o’rgatishteach
 431. xaftaweek
 432. oxirgifinal
 433. berdigave
 434. yashilgreen
 435. ahoh
 436. tezquick
 437. rivojlantirishdevelop
 438. okeanocean
 439. iliqwarm
 440. ozodfree
 441. daqiqaminute
 442. kuchlistrong
 443. maxsusspecial
 444. fikrmind
 445. orqasidabehind
 446. aniqclear
 447. dumtail
 448. mahsulotproduce
 449. dalilfact
 450. maydonspace
 451. eshitibheard
 452. eng yaxshibest
 453. soathour
 454. yaxshiroqbetter
 455. haqiqiy1
 456. davomidaduring
 457. yuzhundred
 458. beshfive
 459. eslaymanremember
 460. qadamstep
 461. barvaqtearly
 462. ushlab turinghold
 463. g’arbwest
 464. yerground
 465. qiziqishinterest
 466. erishishreach
 467. tezfast
 468. fe’lverb
 469. kuylashadising
 470. tinglashlisten
 471. oltisix
 472. stoltable
 473. sayohattravel
 474. ozroqless
 475. ertalabmorning
 476. o’nten
 477. oddiysimple
 478. bir nechaseveral
 479. unli tovushvowel
 480. tomongatoward
 481. urushwar
 482. yotarlay
 483. qarshiagainst
 484. namunapattern
 485. sekinslow
 486. markazcenter
 487. sevgilove
 488. shaxsperson
 489. pulmoney
 490. xizmatserve
 491. paydoappear
 492. yo’lroad
 493. xaritamap
 494. yomg’irrain
 495. qoidarule
 496. boshqarmoqgovern
 497. tortingpull
 498. sovuqcold
 499. bildirishnomanotice
 500. ovozvoice
 501. quvvatenergy
 502. ovhunt
 503. ehtimolliprobable
 504. karavotbed
 505. akabrother
 506. tuxumegg
 507. haydashride
 508. hujayracell
 509. iymonbelieve
 510. ehtimolperhaps
 511. termoqpick
 512. kutilmagansudden
 513. hisoblashcount
 514. kvadratsquare
 515. sababreason
 516. uzunliklength
 517. vakilirepresent
 518. san’atart
 519. mavzusubject
 520. mintaqaregion
 521. hajmisize
 522. farqvary
 523. halsettle
 524. gapirishspeak
 525. vaznweight
 526. umumiygeneral
 527. muzice
 528. qat’i nazar,matter
 529. to’garakcircle
 530. juftpair
 531. o’z ichiga oladiinclude
 532. ajratmoqdivide
 533. bo’g’insyllable
 534. hisfelt
 535. grandgrand
 536. koptokball
 537. haliyet
 538. to’lqinwave
 539. tomchidrop
 540. yurakheart
 541. emasmanam
 542. hozirgipresent
 543. og’irheavy
 544. raqsdance
 545. motorengine
 546. vaziyatposition
 547. qo’larm
 548. kengwide
 549. suzmoqsail
 550. ashyomaterial
 551. kasrfraction
 552. o’rmonforest
 553. o’tiribsit
 554. irqrace
 555. derazawindow
 556. do’konstore
 557. yozsummer
 558. poezdtrain
 559. uyqusleep
 560. isbotlashprove
 561. yolg’izlone
 562. oyoqleg
 563. mashqexercise
 564. devorwall
 565. tutmoqcatch
 566. mountmount
 567. iltimoswish
 568. osmonsky
 569. taxtaboard
 570. xursandchilikjoy
 571. qishwinter
 572. signallarinisat
 573. yozmawritten
 574. yovvoyiwild
 575. asbobinstrument
 576. saqlabkept
 577. shishaglass
 578. o’tgrass
 579. sigircow
 580. ishjob
 581. chetedge
 582. belgisign
 583. tashrifvisit
 584. o’tganpast
 585. yumshoqsoft
 586. qiziqarlifun
 587. yorug ’bright
 588. gazgas
 589. ob-havoweather
 590. oymonth
 591. millionmillion
 592. qo’polbear
 593. marrafinish
 594. baxtlihappy
 595. umidhope
 596. gulflower
 597. kiyintirmoqclothe
 598. g’alatistrange
 599. ketganimdagone
 600. savdotrade
 601. kuymelody
 602. sayohattrip
 603. idoraoffice
 604. qabulreceive
 605. qatorrow
 606. og’izmouth
 607. aniqexact
 608. ramzsymbol
 609. o’lishdie
 610. kamidaleast
 611. tashvishtrouble
 612. baqirmoq qichqirmoqshout
 613. tashqariexcept
 614. yozganwrote
 615. urug ’seed
 616. ohangtone
 617. qo’shilishjoin
 618. taklifsuggest
 619. tozaclean
 620. tanaffusbreak
 621. xonimlady
 622. yardyard
 623. oshirishrise
 624. yomonbad
 625. zarbablow
 626. neftoil
 627. qonblood
 628. tegishtouch
 629. o’sdigrew
 630. foizcent
 631. mixmix
 632. komandateam
 633. simwire
 634. qiymaticost
 635. yo’qolganlost
 636. jigar rangbrown
 637. kiyishwear
 638. bog ’garden
 639. tengequal
 640. yuborilgansent
 641. ni tanlangchoose
 642. tushdifell
 643. mosfit
 644. oqimflow
 645. yarmarkafair
 646. bankbank
 647. to’plashcollect
 648. saqlashsave
 649. nazoratcontrol
 650. o’nlikdecimal
 651. quloqear
 652. yana boshqaelse
 653. mutlaqoquite
 654. buzibbroke
 655. hodisacase
 656. o’rtamiddle
 657. o’ldirishkill
 658. o’g’ilson
 659. ko’llake
 660. daqiqamoment
 661. miqyosliscale
 662. baland ovozdaloud
 663. bahorspring
 664. kuzatishobserve
 665. yosh bolachild
 666. streytstraight
 667. ohangdoshconsonant
 668. millatnation
 669. lug’atdictionary
 670. sutmilk
 671. tezlikspeed
 672. usulmethod
 673. organorgan
 674. to’lovpay
 675. yoshage
 676. bo’limsection
 677. kiyimdress
 678. bulutcloud
 679. surprisesurprise
 680. sokinquiet
 681. toshstone
 682. kichkinatiny
 683. yuqoriga chiqmokclimb
 684. salqincool
 685. dizayndesign
 686. kambag’alpoor
 687. maydonilot
 688. tajribaexperiment
 689. pastkibottom
 690. kalitkey
 691. temiriron
 692. yakkasingle
 693. tayoqstick
 694. tekisflat
 695. yigirmatwenty
 696. teriskin
 697. tabassumsmile
 698. qatcrease
 699. teshikhole
 700. sakramoqjump
 701. chaqaloqbaby
 702. sakkizeight
 703. qishloqvillage
 704. uchrashmoqmeet
 705. ildizroot
 706. sotibbuy
 707. oshirishraise
 708. halsolve
 709. metallmetal
 710. yokiwhether
 711. durangpush
 712. yettiseven
 713. paragrafparagraph
 714. uchinchithird
 715. keladirshall
 716. O’tkazilayotganheld
 717. sochhair
 718. tasvirlabdescribe
 719. oshpazcook
 720. polfloor
 721. yokieither
 722. natijaresult
 723. kuyishburn
 724. tepalikhill
 725. zararsizsafe
 726. mushukcat
 727. asrcentury
 728. tushunmoqconsider
 729. shrifttype
 730. qonunlaw
 731. bitbit
 732. qirg’oqcoast
 733. nusxacopy
 734. ifodaphrase
 735. shovqinsizsilent
 736. balandtall
 737. qumsand
 738. yersoil
 739. rollroll
 740. harorattemperature
 741. barmoqfinger
 742. sanoatindustry
 743. qiymativalue
 744. jangfight
 745. yolg’onlie
 746. mag’lub etdibeat
 747. ta’sir qilmoqexcite
 748. tabiiynatural
 749. ko’rinishview
 750. sezgisense
 751. kapitalcapital
 752. yo’qwon’t
 753. stulchair
 754. xavflidanger
 755. mevafruit
 756. boyrich
 757. qalinthick
 758. askarsoldier
 759. jarayonprocess
 760. faoliyatoperate
 761. amaliyotpractice
 762. alohidaseparate
 763. murakkabdifficult
 764. shifokordoctor
 765. iltimosplease
 766. himoyaprotect
 767. peshinnoon
 768. hosilcrop
 769. zamonaviymodern
 770. elementelement
 771. zarbahit
 772. talabastudent
 773. burchakcorner
 774. partiyaparty
 775. ta’minlashsupply
 776. kimningwhose
 777. topishlocate
 778. ringring
 779. fe’lcharacter
 780. hasharotinsect
 781. qo’lgacaught
 782. davrperiod
 783. ko’rsatadiindicate
 784. radioradio
 785. gapirdispoke
 786. atomatom
 787. odamhuman
 788. tarixhistory
 789. ta’sireffect
 790. elektrelectric
 791. kutyapmizexpect
 792. suyakbone
 793. relsrail
 794. tasavvurimagine
 795. ta’minlashprovide
 796. qo’shilamanagree
 797. shundaythus
 798. yumshoqgentle
 799. ayolwoman
 800. kapitancaptain
 801. taxminguess
 802. zarurnecessary
 803. o’tkirsharp
 804. qanotwing
 805. yaratishcreate
 806. qo’shnineighbor
 807. yuvishwash
 808. ko’rshapalakbat
 809. afzalrather
 810. to’dacrowd
 811. makkajo’xoricorn
 812. solishtirishcompare
 813. she’rpoem
 814. stringstring
 815. qo’ng’iroqbell
 816. bog’liqdepend
 817. go’shtmeat
 818. ishqalamoqrub
 819. trubkatube
 820. mashhurfamous
 821. dollardollar
 822. oqimstream
 823. qo’rqinchfear
 824. ko’zsight
 825. ingichkathin
 826. uchburchaktriangle
 827. sayyoraplanet
 828. shoshilmoqhurry
 829. boshliqchief
 830. mustamlakacolony
 831. soatclock
 832. menikimine
 833. galstuktie
 834. kiritishenter
 835. muhimmajor
 836. yangifresh
 837. qidirishsearch
 838. yuborishsend
 839. sariqyellow
 840. kungun
 841. ruxsatallow
 842. chop etishprint
 843. o’lgandead
 844. spotspot
 845. sahrodesert
 846. kostyumsuit
 847. hozirgicurrent
 848. liftlift
 849. atirgulrose
 850. yetibarrive
 851. ustamaster
 852. trektrack
 853. ota-parent
 854. qirg’oqshore
 855. taqsimlashdivision
 856. varaqsheet
 857. moddasubstance
 858. muruvvatfavor
 859. ulanishconnect
 860. postpost
 861. nafaqaspend
 862. akkordchord
 863. yog ’fat
 864. xursandglad
 865. originaloriginal
 866. ulushishare
 867. bekatstation
 868. dadadad
 869. nonbread
 870. ayblashcharge
 871. muvofiqproper
 872. barbar
 873. taklif qilishoffer
 874. segmentsegment
 875. qulslave
 876. o’rdakduck
 877. tezinstant
 878. bozormarket
 879. gradusdegree
 880. aholiningpopulate
 881. jo’jachick
 882. azizdear
 883. dushmanenemy
 884. javobreply
 885. ichimlikdrink
 886. sodiroccur
 887. qo’llab-quvvatlashsupport
 888. nutqspeech
 889. tabiatnature
 890. oralig’irange
 891. bug ’steam
 892. harakatmotion
 893. yo’lpath
 894. suyuqliquid
 895. loglog
 896. anglatadimeant
 897. bo’linmaquotient
 898. teethteeth
 899. chig’anoqshell
 900. bo’yinneck
 901. kislorodoxygen
 902. shakarsugar
 903. o’limdeath
 904. shirinpretty
 905. mahoratskill
 906. ayollarwomen
 907. mavsumseason
 908. qarorsolution
 909. magnitmagnet
 910. kumushsilver
 911. rahmatthank
 912. filialbranch
 913. matchmatch
 914. qo’shimchasisuffix
 915. ayniqsaespecially
 916. anjirfig
 917. qo’rqqanafraid
 918. ulkanhuge
 919. singilsister
 920. po’latsteel
 921. muhokamadiscuss
 922. olg’aforward
 923. o’xshashsimilar
 924. hidoyatguide
 925. tajribaexperience
 926. xolscore
 927. olmaapple
 928. sotibbought
 929. ledled
 930. pitchpitch
 931. paltocoat
 932. massamass
 933. kartacard
 934. fransband
 935. arqonrope
 936. siljitmoqslip
 937. Winwin
 938. xayoldream
 939. kechqurunevening
 940. holatcondition
 941. yemfeed
 942. asbobtool
 943. jamitotal
 944. asosiybasic
 945. hidsmell
 946. vodiyvalley
 947. nanor
 948. ikki hissadouble
 949. o’rinseat
 950. davomcontinue
 951. blokblock
 952. sxemachart
 953. shlyapahat
 954. sotishsell
 955. muvaffaqiyatsuccess
 956. kompaniyacompany
 957. ayirmoqsubtract
 958. hodisaevent
 959. alohidaparticular
 960. kelishuvdeal
 961. suzmoqswim
 962. muddatterm
 963. qarama-qarshiopposite
 964. rafiqawife
 965. tuflishoe
 966. elkashoulder
 967. tarqalishispread
 968. tashkilarrange
 969. lagercamp
 970. to’qirlarinvent
 971. paxtacotton
 972. tug’maborn
 973. aniqlashdetermine
 974. kvartaquart
 975. to’qqiznine
 976. yuk mashinasitruck
 977. shovqinnoise
 978. darajalevel
 979. tasodifchance
 980. to’plashgather
 981. do’konshop
 982. cho’zmoqstretch
 983. otishthrow
 984. nurshine
 985. mulkproperty
 986. ustuncolumn
 987. molekulasimolecule
 988. tanlangselect
 989. noto’g’riwrong
 990. kul ranggray
 991. takrorlashrepeat
 992. talabrequire
 993. kengbroad
 994. tayyorlashprepare
 995. tuzsalt
 996. burunnose
 997. ko’plikplural
 998. g’azabanger
 999. talabclaim
 1000. qit’acontinent