1000+ Most Common hmong Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken hmong words with their English meaning. You can quickly learn hmong words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken hmong words. so read carefully and understand all hmong words.

  Here is the list of 1000+ most common hmong words

 1. raws lias
 2. kuvI
 3. nwshis
 4. uasthat
 5. nwshe
 6. yogwas
 7. raufor
 8. onon
 9. yogare
 10. nrogwith
 11. lawvthey
 12. yuavbe
 13. ntawmat
 14. ibone
 15. muajhave
 16. nothis
 17. los ntawmfrom
 18. los ntawmby
 19. kubhot
 20. lo lusword
 21. tab sisbut
 22. dab tsiwhat
 23. ib cosome
 24. yogis
 25. nwsit
 26. kojyou
 27. los yogor
 28. muajhad
 29. tusthe
 30. ntawmof
 31. mus rauto
 32. thiaband
 33. ib tuga
 34. nyob rau hauvin
 35. pebwe
 36. taucan
 37. tawmout
 38. lwm yamother
 39. twbwere
 40. uaswhich
 41. uado
 42. lawvtheir
 43. lub sij hawmtime
 44. yog tiasif
 45. yuavwill
 46. ua li cashow
 47. hais tiassaid
 48. iban
 49. txhuaeach
 50. qhiatell
 51. puasdoes
 52. tsoset
 53. pebthree
 54. xavwant
 55. cuaair
 56. zoowell
 57. kujalso
 58. ua siplay
 59. me mesmall
 60. kawgend
 61. muab tso rauput
 62. tsevhome
 63. nyeemread
 64. teshand
 65. chaw nres nkojport
 66. lojlarge
 67. yees sivspell
 68. ntxivadd
 69. txawmeven
 70. avland
 71. nyob ntawm nohere
 72. yuav tsummust
 73. lojbig
 74. siabhigh
 75. xwssuch
 76. ua raws lifollow
 77. actact
 78. yog vim li caswhy
 79. nugask
 80. cov txiv neejmen
 81. kev hloovchange
 82. muswent
 83. lub teeblight
 84. zookind
 85. tawmoff
 86. xav tauneed
 87. tsevhouse
 88. daim duabpicture
 89. simtry
 90. pebus
 91. duaagain
 92. tsiajanimal
 93. taw tespoint
 94. niammother
 95. ntiaj teb noworld
 96. nyob zenear
 97. tsimbuild
 98. nws tus kheejself
 99. lub ntiaj tebearth
 100. txivfather
 101. tejany
 102. tshiabnew
 103. ua hauj lwmwork
 104. ib feempart
 105. nojtake
 106. tauget
 107. qhov chawplace
 108. uamade
 109. nyoblive
 110. qhov chaw uaswhere
 111. tom qabafter
 112. rov qabback
 113. me ntsislittle
 114. tsuasonly
 115. puag nciground
 116. txiv neejman
 117. xyooyear
 118. tuajcame
 119. qhia tau tiasshow
 120. txhua txhuaevery
 121. zoogood
 122. kuvme
 123. muabgive
 124. pebour
 125. nyob rau hauvunder
 126. lub npename
 127. heevvery
 128. los ntawmthrough
 129. xwbjust
 130. daim ntawvform
 131. kab lussentence
 132. zoogreat
 133. xav hais tiasthink
 134. haissay
 135. pabhelp
 136. tsawglow
 137. kabline
 138. txawvdiffer
 139. tigturn
 140. uacause
 141. ntaumuch
 142. txhais li casmean
 143. ua ntejbefore
 144. txavmove
 145. txoj cairight
 146. me nyuam tubboy
 147. qubold
 148. heevtoo
 149. tibsame
 150. nwsshe
 151. tag nrho covall
 152. muajthere
 153. thaumwhen
 154. mus txogup
 155. sivuse
 156. kojyour
 157. txoj kevway
 158. txogabout
 159. ntaumany
 160. cesthen
 161. lawvthem
 162. sau ntawvwrite
 163. yuavwould
 164. zoo lilike
 165. yog liso
 166. covthese
 167. nwsher
 168. ntevlong
 169. uamake
 170. tshaj plawsthing
 171. saibsee
 172. nwshim
 173. obtwo
 174. muajhas
 175. saiblook
 176. ntaumore
 177. hnubday
 178. uacould
 179. musgo
 180. tuajcome
 181. puas taudid
 182. muaj pes tsawg tusnumber
 183. soundsound
 184. tsis muajno
 185. feem ntaumost
 186. cov neegpeople
 187. kuvmy
 188. tshajover
 189. paubknow
 190. dejwater
 191. tshajthan
 192. hucall
 193. thawjfirst
 194. uaswho
 195. taumay
 196. downdown
 197. sabside
 198. taubeen
 199. tam sim nonow
 200. nrhiavfind
 201. lub taub hauhead
 202. sawv ntsugstand
 203. tus kheejown
 204. pagepage
 205. yuav tsumshould
 206. lub teb chawscountry
 207. pomfound
 208. lus tebanswer
 209. lub tsev kawm ntawvschool
 210. loj hlobgrow
 211. txoj kev tshawbstudy
 212. tseemstill
 213. kawmlearn
 214. tsob nrojplant
 215. covercover
 216. khoom noj khoom hausfood
 217. hnubsun
 218. plaubfour
 219. nruab nrab ntawmbetween
 220. lub xeevstate
 221. komkeep
 222. qhov muageye
 223. yeej tsisnever
 224. kawglast
 225. cialet
 226. xavthought
 227. nroogcity
 228. tsob ntootree
 229. hlacross
 230. ua liaj ua tebfarm
 231. nyuajhard
 232. pibstart
 233. zaummight
 234. zaj dab neegstory
 235. kawsaw
 236. debfar
 237. hiav txwvsea
 238. kosdraw
 239. tshuavleft
 240. liglate
 241. khiavrun
 242. ua tsis taudon’t
 243. thaumwhile
 244. xovxwmpress
 245. zeclose
 246. hmo ntujnight
 247. tiag tiagreal
 248. lub neejlife
 249. ob pebfew
 250. sab qaum tebnorth
 251. phau ntawvbook
 252. nqacarry
 253. cojtook
 254. sciencescience
 255. nojeat
 256. chav tsevroom
 257. phooj ywgfriend
 258. pibbegan
 259. lub tswv yimidea
 260. ntsesfish
 261. roobmountain
 262. nresstop
 263. ib zaugonce
 264. pausbase
 265. hnovhear
 266. neeshorse
 267. txiavcut
 268. paub tseebsure
 269. saibwatch
 270. xim nqaij daim tawvcolor
 271. lub ntsej muagface
 272. woodwood
 273. ntsiabmain
 274. qhibopen
 275. zoo liseem
 276. ua ketogether
 277. tom ntej nonext
 278. dawbwhite
 279. cov me nyuamchildren
 280. pibbegin
 281. tau txaisgot
 282. mus kevwalk
 283. Piv txwv liexample
 284. tsisease
 285. daim ntawvpaper
 286. pab pawg neeggroup
 287. yeej ib txwmalways
 288. musicmusic
 289. cov neegthose
 290. obboth
 291. cimmark
 292. feem ntauoften
 293. tsab ntawvletter
 294. kom txog rau thaumuntil
 295. milemile
 296. dejriver
 297. tshebcar
 298. ob txhais tawfeet
 299. kev saib xyuascare
 300. thib obsecond
 301. txausenough
 302. tiajplain
 303. hluas nkaujgirl
 304. li ib txwmusual
 305. hluasyoung
 306. npaj txhijready
 307. saum toj noabove
 308. puas tauever
 309. liabred
 310. daim ntawv teevlist
 311. tab sis yogthough
 312. xavfeel
 313. thamtalk
 314. noogbird
 315. saisoon
 316. lub cevbody
 317. aubdog
 318. tsev neegfamily
 319. ncaj qhadirect
 320. posepose
 321. tawmleave
 322. songsong
 323. ntsuasmeasure
 324. qhov roojdoor
 325. khoomproduct
 326. dubblack
 327. luv luvshort
 328. tus nab npawjnumeral
 329. chav kawm ntawvclass
 330. cuawind
 331. lo lus nugquestion
 332. tshwm simhappen
 333. tiavcomplete
 334. nkojship
 335. cheeb tsamarea
 336. ib nrabhalf
 337. pob zebrock
 338. Yuavorder
 339. hluav tawsfire
 340. sab qab tebsouth
 341. teeb meemproblem
 342. daimpiece
 343. hais rautold
 344. paubknew
 345. dhaupass
 346. txij li thaumsince
 347. sab saum tojtop
 348. tag nrhowhole
 349. huab taisking
 350. txoj kevstreet
 351. ntiinch
 352. multiplymultiply
 353. tsis muaj dab tsinothing
 354. cov hoob kawmcourse
 355. nyob twj ywmstay
 356. logwheel
 357. tag nrhofull
 358. quab yuamforce
 359. xiavblue
 360. yam khoomobject
 361. txiav txim siabdecide
 362. ntosurface
 363. sib sib zog nqusdeep
 364. hlimoon
 365. kobisland
 366. ko tawfoot
 367. systemsystem
 368. tibneeg hu tauj coobbusy
 369. xeemtest
 370. cov ntaub ntawvrecord
 371. nkojboat
 372. ntaucommon
 373. kubgold
 374. taupossible
 375. dav hlauplane
 376. steadstead
 377. qhuavdry
 378. xav paubwonder
 379. luaglaugh
 380. txhiabthousand
 381. dhau losago
 382. khiavran
 383. xyuascheck
 384. kev ua sigame
 385. zooshape
 386. equateequate
 387. kubhot
 388. missmiss
 389. cojbrought
 390. tshav kub kubheat
 391. snowsnow
 392. logtire
 393. cojbring
 394. yawgyes
 395. nyob debdistant
 396. saufill
 397. sab hnub tuajeast
 398. ximpaint
 399. luslanguage
 400. covamong
 401. unitunit
 402. hwj chimpower
 403. lub zostown
 404. zoofine
 405. tej yamcertain
 406. yafly
 407. poobfall
 408. cojlead
 409. quajcry
 410. tsausdark
 411. tshuabmachine
 412. daim ntawvnote
 413. toswait
 414. txoj kev npajplan
 415. duabfigure
 416. lub hnub qubstar
 417. lub thawvbox
 418. nounnoun
 419. tebfield
 420. sorest
 421. tseebcorrect
 422. muaj cuab kavable
 423. phauspound
 424. uadone
 425. kev zoo nkaujbeauty
 426. tsavdrive
 427. sawvstood
 428. muajcontain
 429. pem hauv ntejfront
 430. qhiateach
 431. lub lim tiamweek
 432. zaum kawgfinal
 433. muabgave
 434. ntsuabgreen
 435. huagoh
 436. ceevquick
 437. tsimdevelop
 438. dej hiav txwvocean
 439. sovwarm
 440. freefree
 441. feebminute
 442. muaj zogstrong
 443. tshwj xeebspecial
 444. siabmind
 445. qabbehind
 446. ntshiabclear
 447. Tsov tus twtail
 448. tsimproduce
 449. qhov tseebfact
 450. qhov chawspace
 451. hnovheard
 452. zoo tshaj plawsbest
 453. teevhour
 454. zoo duabetter
 455. muaj tseeb1
 456. thaum lub sij hawmduring
 457. puashundred
 458. tsibfive
 459. nco ntsoovremember
 460. kauj ruamstep
 461. thaum ntxovearly
 462. tuavhold
 463. sab hnub poobwest
 464. hauv avground
 465. pajinterest
 466. cuagreach
 467. ceev ceevfast
 468. Nqe lusverb
 469. hu nkaujsing
 470. mlooglisten
 471. rausix
 472. roojtable
 473. mus ncig teb chawstravel
 474. tsawgless
 475. thaum sawv ntxovmorning
 476. kaumten
 477. yooj yimsimple
 478. ob pebseveral
 479. vowelvowel
 480. mus rautoward
 481. ua tsov ua rogwar
 482. pwlay
 483. tawm tsamagainst
 484. qauvpattern
 485. qeebslow
 486. chawcenter
 487. hlublove
 488. tus neegperson
 489. nyiajmoney
 490. pabserve
 491. tshwmappear
 492. txoj kevroad
 493. daim ntawv qhiamap
 494. los nagrain
 495. txoj cairule
 496. kavgovern
 497. rubpull
 498. txiascold
 499. daim ntawv ceeb toomnotice
 500. suabvoice
 501. zogenergy
 502. hunthunt
 503. tej zaumprobable
 504. txajbed
 505. tus kwv tijbrother
 506. qeegg
 507. caijride
 508. cellcell
 509. ntseegbelieve
 510. tej zaumperhaps
 511. tospick
 512. ua ciavsudden
 513. suavcount
 514. squaresquare
 515. yog vim li casreason
 516. ntevlength
 517. sawv cev raurepresent
 518. kos duabart
 519. raugsubject
 520. cheeb tsamregion
 521. lojsize
 522. sib txawvvary
 523. khomsettle
 524. hais lusspeak
 525. hnyavweight
 526. generalgeneral
 527. iceice
 528. teeb meemmatter
 529. vajvoogcircle
 530. khubpair
 531. muaj xws liinclude
 532. caisdivide
 533. syllasyllable
 534. xavfelt
 535. lojgrand
 536. pobball
 537. tsis tauyet
 538. yojwave
 539. poobdrop
 540. lub plawvheart
 541. yogam
 542. tam sim nopresent
 543. hnyavheavy
 544. seev cevdance
 545. cavengine
 546. txoj hauj lwmposition
 547. caj npabarm
 548. thoobwide
 549. sailsail
 550. cov ntaub ntawvmaterial
 551. feemfraction
 552. hav zoovforest
 553. zaumsit
 554. haiv neegrace
 555. qhov raiswindow
 556. khwstore
 557. lub caij ntuj sovsummer
 558. tsheb ciav hlautrain
 559. pw tsaug zogsleep
 560. ua pov thawjprove
 561. leeglone
 562. txhais cegleg
 563. qoj ib ceexercise
 564. phab ntsawall
 565. catchcatch
 566. mountmount
 567. xavwish
 568. ntujsky
 569. Rooj Tswjhwm Saibboard
 570. muaj kev xyiv fabjoy
 571. lub caij ntuj nowinter
 572. xeesat
 573. sauwritten
 574. quswild
 575. lub cuab taminstrument
 576. khaws ciakept
 577. iavglass
 578. nyomgrass
 579. nyujcow
 580. txoj hauj lwmjob
 581. ntugedge
 582. kos npesign
 583. mus ntsibvisit
 584. yav dhau lospast
 585. mossoft
 586. kev lom zemfun
 587. kajbright
 588. gasgas
 589. huab cuaweather
 590. lub hlismonth
 591. labmillion
 592. ua timbear
 593. finishfinish
 594. zoo siabhappy
 595. cia siabhope
 596. pajflower
 597. hnav khaub ncawsclothe
 598. coj txawv txawvstrange
 599. plojgone
 600. luamtrade
 601. suabmelody
 602. dawmtrip
 603. chaw ua hauj lwmoffice
 604. tau txaisreceive
 605. kabrow
 606. lub qhov ncaujmouth
 607. kosexact
 608. lub cimsymbol
 609. tuagdie
 610. tsawg kawgleast
 611. teeb meemtrouble
 612. qwshout
 613. tsuas yogexcept
 614. sauwrote
 615. noobseed
 616. tonetone
 617. koomjoin
 618. qhiasuggest
 619. huv siclean
 620. sobreak
 621. tus pojniamlady
 622. mevyard
 623. sawvrise
 624. phembad
 625. tshuabblow
 626. rojoil
 627. ntshavblood
 628. kovtouch
 629. loj hlobgrew
 630. xeescent
 631. sib tovmix
 632. pab neegteam
 633. hlauwire
 634. nqicost
 635. poob lawmlost
 636. xim avbrown
 637. hnavwear
 638. vajgarden
 639. sib npaug zosequal
 640. xasent
 641. xaivchoose
 642. poobfell
 643. haumfit
 644. ntwsflow
 645. ncaj nceesfair
 646. bankbank
 647. saucollect
 648. txuagsave
 649. tswjcontrol
 650. zauvdecimal
 651. pob ntsegear
 652. lwm tus neegelse
 653. heevquite
 654. tsoobroke
 655. cov ntaub ntawvcase
 656. nruab nrabmiddle
 657. tuakill
 658. tus tubson
 659. pas dejlake
 660. caijmoment
 661. scalescale
 662. nrovloud
 663. caij nplooj ntoos hlavspring
 664. saibobserve
 665. tus me nyuamchild
 666. ncajstraight
 667. tus tsiaj ntawvconsonant
 668. lub teb chawsnation
 669. phau ntawv txhais lusdictionary
 670. mis nyujmilk
 671. ceevspeed
 672. txoj kevmethod
 673. hloovorgan
 674. thempay
 675. muaj hnub nyoogage
 676. kemsection
 677. hnav ris tshodress
 678. huabcloud
 679. surprisesurprise
 680. ntsiag toquiet
 681. pob zebstone
 682. me metiny
 683. nce lub roobclimb
 684. txiascool
 685. tsimdesign
 686. pluagpoor
 687. ntaulot
 688. xyaum ua tej yamexperiment
 689. hauv qabbottom
 690. tseem ceebkey
 691. hlauiron
 692. ibsingle
 693. passtick
 694. caflat
 695. nees nkaumtwenty
 696. daim tawv nqaijskin
 697. luagsmile
 698. creasecrease
 699. qhovhole
 700. dhiajump
 701. tus me nyuambaby
 702. yimeight
 703. lub zosvillage
 704. ntsibmeet
 705. pausroot
 706. yuavbuy
 707. tsaraise
 708. dawssolve
 709. hlaumetal
 710. sebwhether
 711. laubpush
 712. xyaseven
 713. pawg lusparagraph
 714. thib pebthird
 715. yuavshall
 716. tsis tshua muaj lubheld
 717. cov plaub hauhair
 718. piav qhia txogdescribe
 719. ua nojcook
 720. pem tebfloor
 721. tog twg loseither
 722. tauresult
 723. hlawvburn
 724. tojhill
 725. muaj kev nyab xeebsafe
 726. mivcat
 727. xyoo puacentury
 728. xav txogconsider
 729. homtype
 730. txoj cai lij chojlaw
 731. me ntsisbit
 732. ntug dej hiav txwvcoast
 733. daim ntawv luamcopy
 734. kab lusphrase
 735. ntsiag tosilent
 736. siabtall
 737. xuab zebsand
 738. avsoil
 739. yobroll
 740. kubtemperature
 741. ntiv tesfinger
 742. kev lag luamindustry
 743. nqivalue
 744. sib ntausfight
 745. daglie
 746. beatbeat
 747. muaj siabexcite
 748. tej yam ntuj tsonatural
 749. saibview
 750. siabsense
 751. peevcapital
 752. yuav tsiswon’t
 753. lub rooj zaumchair
 754. txaus ntshaidanger
 755. txiv hmab txiv ntoofruit
 756. nplua nujrich
 757. tuabthick
 758. tub rogsoldier
 759. cov txheej txheemprocess
 760. khiav lag luamoperate
 761. xyaumpractice
 762. caisseparate
 763. nyuajdifficult
 764. tus kws kho mobdoctor
 765. thovplease
 766. tiv thaivprotect
 767. tav sunoon
 768. qoob loocrop
 769. niaj hnubmodern
 770. keebelement
 771. ntaushit
 772. me nyuam kawm ntawvstudent
 773. ces kaumcorner
 774. togparty
 775. movsupply
 776. uas nwswhose
 777. nrhiavlocate
 778. nplhaibring
 779. cimcharacter
 780. kabinsect
 781. ntes taucaught
 782. lub sij hawmperiod
 783. qhiaindicate
 784. xov tooj cuaradio
 785. hais lusspoke
 786. atomatom
 787. tib neeghuman
 788. keeb kwmhistory
 789. nyhuveffect
 790. hluav taws xobelectric
 791. cia siab tiasexpect
 792. pob txhabone
 793. railrail
 794. xav txog tej yamimagine
 795. muabprovide
 796. pom zooagree
 797. yog lithus
 798. maj mamgentle
 799. poj niamwoman
 800. nomcaptain
 801. twvguess
 802. tsim nyognecessary
 803. ntsesharp
 804. tiswing
 805. tsimcreate
 806. neeg nyob zeneighbor
 807. ntxuavwash
 808. ntaus pobbat
 809. esrather
 810. neeg coob coobcrowd
 811. pob kwscorn
 812. pivcompare
 813. paj huampoem
 814. hluastring
 815. tswbbell
 816. nyob ntawm sebdepend
 817. nqaijmeat
 818. xuasrub
 819. tubetube
 820. naas ejfamous
 821. duasdollar
 822. kwjstream
 823. ntshaifear
 824. pomsight
 825. nyiasthin
 826. daim duab peb sabtriangle
 827. ntiaj chawplanet
 828. hurryhurry
 829. Hmoobchief
 830. colonycolony
 831. moosclock
 832. kuvmine
 833. khitie
 834. nkag musenter
 835. lojmajor
 836. tshiabfresh
 837. nrhiavsearch
 838. xasend
 839. dajyellow
 840. phomgun
 841. ciaallow
 842. sauprint
 843. tuagdead
 844. chawspot
 845. suab puamdesert
 846. npluasuit
 847. tam sim nocurrent
 848. nqalift
 849. sawvrose
 850. tuaj txogarrive
 851. tswvmaster
 852. khiavtrack
 853. niam txivparent
 854. ntug dejshore
 855. divisiondivision
 856. daim ntawvsheet
 857. substancesubstance
 858. nyiamfavor
 859. txuasconnect
 860. postpost
 861. sivspend
 862. chordchord
 863. muaj rojfat
 864. zoo siabglad
 865. thawjoriginal
 866. sib qhiashare
 867. chaw nres tshebstation
 868. txivdad
 869. cijbread
 870. themcharge
 871. komproper
 872. barbar
 873. kevoffer
 874. ntusegment
 875. qhevslave
 876. osduck
 877. instantinstant
 878. kev ua lag luammarket
 879. degreedegree
 880. populatepopulate
 881. qaibchick
 882. Nyob zoodear
 883. yeeb ncuabenemy
 884. tebreply
 885. haus dejdrink
 886. tshwm simoccur
 887. kev pab txhawb nqasupport
 888. hais lusspeech
 889. qhovnature
 890. ntau yamrange
 891. zogsteam
 892. tsa suabmotion
 893. txoj kevpath
 894. kualiquid
 895. cag ntoolog
 896. meantmeant
 897. quotientquotient
 898. cov hniavteeth
 899. plhaubshell
 900. caj dabneck
 901. oxygenoxygen
 902. qab zibsugar
 903. tuagdeath
 904. zoo nkaujpretty
 905. kev txawjskill
 906. cov poj niamwomen
 907. lub caijseason
 908. dawssolution
 909. hlau nplaummagnet
 910. silversilver
 911. ua tsaugthank
 912. ceg ntseeg tusbranch
 913. matchmatch
 914. tom qabsuffix
 915. tshwj xeeb tshaj yogespecially
 916. Figfig
 917. ntshaiafraid
 918. lossis lojhuge
 919. tus muamsister
 920. cov hlausteel
 921. sib tham txogdiscuss
 922. pem hauv ntejforward
 923. zoo sib xwssimilar
 924. cojguide
 925. kevexperience
 926. qhab niascore
 927. Kuaapple
 928. yuavbought
 929. cojled
 930. twawbpitch
 931. tsho tiv nocoat
 932. huab hwm cojmass
 933. cardcard
 934. bandband
 935. hluarope
 936. plamslip
 937. yeejwin
 938. kev npau suavdream
 939. thaum yav tsaus ntujevening
 940. mobcondition
 941. pubfeed
 942. cuab tamtool
 943. tag nrhototal
 944. yooj yimbasic
 945. tsis hnov tswsmell
 946. havvalley
 947. los yognor
 948. obdouble
 949. rooj zaumseat
 950. mus ntxivcontinue
 951. blockblock
 952. daim ntawvchart
 953. lub kaus momhat
 954. muagsell
 955. kawm tau zoosuccess
 956. lub tuam txhabcompany
 957. rhosubtract
 958. kev tshwm simevent
 959. xyovparticular
 960. dealdeal
 961. luam dejswim
 962. lub sij hawmterm
 963. rov qabopposite
 964. tus poj niamwife
 965. khaushoe
 966. xub pwgshoulder
 967. kisspread
 968. khoarrange
 969. yeej thoj namcamp
 970. txuainvent
 971. paj rwbcotton
 972. yugborn
 973. txiav tximdetermine
 974. quartquart
 975. cuajnine
 976. tshebtruck
 977. suab nrovnoise
 978. theemlevel
 979. lub caij nyoogchance
 980. sib sau ua kegather
 981. khwshop
 982. stretchstretch
 983. muab povthrow
 984. cishine
 985. vaj tseproperty
 986. kemcolumn
 987. qauvmolecule
 988. xaivselect
 989. tsis ncaj ncees lawmwrong
 990. greygray
 991. rovrepeat
 992. tsumrequire
 993. broadbroad
 994. npajprepare
 995. ntsevsalt
 996. lub qhov ntswgnose
 997. pluralplural
 998. txoj kev chim siabanger
 999. daim ntawv thovclaim
 1000. teb chawscontinent
 1001. raws lias
 1002. kuvI
 1003. nwshis
 1004. uasthat
 1005. nwshe
 1006. yogwas
 1007. raufor
 1008. onon
 1009. yogare
 1010. nrogwith
 1011. lawvthey
 1012. yuavbe
 1013. ntawmat
 1014. ibone
 1015. muajhave
 1016. nothis
 1017. los ntawmfrom
 1018. los ntawmby
 1019. kubhot
 1020. lo lusword
 1021. tab sisbut
 1022. dab tsiwhat
 1023. ib cosome
 1024. yogis
 1025. nwsit
 1026. kojyou
 1027. los yogor
 1028. muajhad
 1029. tusthe
 1030. ntawmof
 1031. mus rauto
 1032. thiaband
 1033. ib tuga
 1034. nyob rau hauvin
 1035. pebwe
 1036. taucan
 1037. tawmout
 1038. lwm yamother
 1039. twbwere
 1040. uaswhich
 1041. uado
 1042. lawvtheir
 1043. lub sij hawmtime
 1044. yog tiasif
 1045. yuavwill
 1046. ua li cashow
 1047. hais tiassaid
 1048. iban
 1049. txhuaeach
 1050. qhiatell
 1051. puasdoes
 1052. tsoset
 1053. pebthree
 1054. xavwant
 1055. cuaair
 1056. zoowell
 1057. kujalso
 1058. ua siplay
 1059. me mesmall
 1060. kawgend
 1061. muab tso rauput
 1062. tsevhome
 1063. nyeemread
 1064. teshand
 1065. chaw nres nkojport
 1066. lojlarge
 1067. yees sivspell
 1068. ntxivadd
 1069. txawmeven
 1070. avland
 1071. nyob ntawm nohere
 1072. yuav tsummust
 1073. lojbig
 1074. siabhigh
 1075. xwssuch
 1076. ua raws lifollow
 1077. actact
 1078. yog vim li caswhy
 1079. nugask
 1080. cov txiv neejmen
 1081. kev hloovchange
 1082. muswent
 1083. lub teeblight
 1084. zookind
 1085. tawmoff
 1086. xav tauneed
 1087. tsevhouse
 1088. daim duabpicture
 1089. simtry
 1090. pebus
 1091. duaagain
 1092. tsiajanimal
 1093. taw tespoint
 1094. niammother
 1095. ntiaj teb noworld
 1096. nyob zenear
 1097. tsimbuild
 1098. nws tus kheejself
 1099. lub ntiaj tebearth
 1100. txivfather
 1101. tejany
 1102. tshiabnew
 1103. ua hauj lwmwork
 1104. ib feempart
 1105. nojtake
 1106. tauget
 1107. qhov chawplace
 1108. uamade
 1109. nyoblive
 1110. qhov chaw uaswhere
 1111. tom qabafter
 1112. rov qabback
 1113. me ntsislittle
 1114. tsuasonly
 1115. puag nciground
 1116. txiv neejman
 1117. xyooyear
 1118. tuajcame
 1119. qhia tau tiasshow
 1120. txhua txhuaevery
 1121. zoogood
 1122. kuvme
 1123. muabgive
 1124. pebour
 1125. nyob rau hauvunder
 1126. lub npename
 1127. heevvery
 1128. los ntawmthrough
 1129. xwbjust
 1130. daim ntawvform
 1131. kab lussentence
 1132. zoogreat
 1133. xav hais tiasthink
 1134. haissay
 1135. pabhelp
 1136. tsawglow
 1137. kabline
 1138. txawvdiffer
 1139. tigturn
 1140. uacause
 1141. ntaumuch
 1142. txhais li casmean
 1143. ua ntejbefore
 1144. txavmove
 1145. txoj cairight
 1146. me nyuam tubboy
 1147. qubold
 1148. heevtoo
 1149. tibsame
 1150. nwsshe
 1151. tag nrho covall
 1152. muajthere
 1153. thaumwhen
 1154. mus txogup
 1155. sivuse
 1156. kojyour
 1157. txoj kevway
 1158. txogabout
 1159. ntaumany
 1160. cesthen
 1161. lawvthem
 1162. sau ntawvwrite
 1163. yuavwould
 1164. zoo lilike
 1165. yog liso
 1166. covthese
 1167. nwsher
 1168. ntevlong
 1169. uamake
 1170. tshaj plawsthing
 1171. saibsee
 1172. nwshim
 1173. obtwo
 1174. muajhas
 1175. saiblook
 1176. ntaumore
 1177. hnubday
 1178. uacould
 1179. musgo
 1180. tuajcome
 1181. puas taudid
 1182. muaj pes tsawg tusnumber
 1183. soundsound
 1184. tsis muajno
 1185. feem ntaumost
 1186. cov neegpeople
 1187. kuvmy
 1188. tshajover
 1189. paubknow
 1190. dejwater
 1191. tshajthan
 1192. hucall
 1193. thawjfirst
 1194. uaswho
 1195. taumay
 1196. downdown
 1197. sabside
 1198. taubeen
 1199. tam sim nonow
 1200. nrhiavfind
 1201. lub taub hauhead
 1202. sawv ntsugstand
 1203. tus kheejown
 1204. pagepage
 1205. yuav tsumshould
 1206. lub teb chawscountry
 1207. pomfound
 1208. lus tebanswer
 1209. lub tsev kawm ntawvschool
 1210. loj hlobgrow
 1211. txoj kev tshawbstudy
 1212. tseemstill
 1213. kawmlearn
 1214. tsob nrojplant
 1215. covercover
 1216. khoom noj khoom hausfood
 1217. hnubsun
 1218. plaubfour
 1219. nruab nrab ntawmbetween
 1220. lub xeevstate
 1221. komkeep
 1222. qhov muageye
 1223. yeej tsisnever
 1224. kawglast
 1225. cialet
 1226. xavthought
 1227. nroogcity
 1228. tsob ntootree
 1229. hlacross
 1230. ua liaj ua tebfarm
 1231. nyuajhard
 1232. pibstart
 1233. zaummight
 1234. zaj dab neegstory
 1235. kawsaw
 1236. debfar
 1237. hiav txwvsea
 1238. kosdraw
 1239. tshuavleft
 1240. liglate
 1241. khiavrun
 1242. ua tsis taudon’t
 1243. thaumwhile
 1244. xovxwmpress
 1245. zeclose
 1246. hmo ntujnight
 1247. tiag tiagreal
 1248. lub neejlife
 1249. ob pebfew
 1250. sab qaum tebnorth
 1251. phau ntawvbook
 1252. nqacarry
 1253. cojtook
 1254. sciencescience
 1255. nojeat
 1256. chav tsevroom
 1257. phooj ywgfriend
 1258. pibbegan
 1259. lub tswv yimidea
 1260. ntsesfish
 1261. roobmountain
 1262. nresstop
 1263. ib zaugonce
 1264. pausbase
 1265. hnovhear
 1266. neeshorse
 1267. txiavcut
 1268. paub tseebsure
 1269. saibwatch
 1270. xim nqaij daim tawvcolor
 1271. lub ntsej muagface
 1272. woodwood
 1273. ntsiabmain
 1274. qhibopen
 1275. zoo liseem
 1276. ua ketogether
 1277. tom ntej nonext
 1278. dawbwhite
 1279. cov me nyuamchildren
 1280. pibbegin
 1281. tau txaisgot
 1282. mus kevwalk
 1283. Piv txwv liexample
 1284. tsisease
 1285. daim ntawvpaper
 1286. pab pawg neeggroup
 1287. yeej ib txwmalways
 1288. musicmusic
 1289. cov neegthose
 1290. obboth
 1291. cimmark
 1292. feem ntauoften
 1293. tsab ntawvletter
 1294. kom txog rau thaumuntil
 1295. milemile
 1296. dejriver
 1297. tshebcar
 1298. ob txhais tawfeet
 1299. kev saib xyuascare
 1300. thib obsecond
 1301. txausenough
 1302. tiajplain
 1303. hluas nkaujgirl
 1304. li ib txwmusual
 1305. hluasyoung
 1306. npaj txhijready
 1307. saum toj noabove
 1308. puas tauever
 1309. liabred
 1310. daim ntawv teevlist
 1311. tab sis yogthough
 1312. xavfeel
 1313. thamtalk
 1314. noogbird
 1315. saisoon
 1316. lub cevbody
 1317. aubdog
 1318. tsev neegfamily
 1319. ncaj qhadirect
 1320. posepose
 1321. tawmleave
 1322. songsong
 1323. ntsuasmeasure
 1324. qhov roojdoor
 1325. khoomproduct
 1326. dubblack
 1327. luv luvshort
 1328. tus nab npawjnumeral
 1329. chav kawm ntawvclass
 1330. cuawind
 1331. lo lus nugquestion
 1332. tshwm simhappen
 1333. tiavcomplete
 1334. nkojship
 1335. cheeb tsamarea
 1336. ib nrabhalf
 1337. pob zebrock
 1338. Yuavorder
 1339. hluav tawsfire
 1340. sab qab tebsouth
 1341. teeb meemproblem
 1342. daimpiece
 1343. hais rautold
 1344. paubknew
 1345. dhaupass
 1346. txij li thaumsince
 1347. sab saum tojtop
 1348. tag nrhowhole
 1349. huab taisking
 1350. txoj kevstreet
 1351. ntiinch
 1352. multiplymultiply
 1353. tsis muaj dab tsinothing
 1354. cov hoob kawmcourse
 1355. nyob twj ywmstay
 1356. logwheel
 1357. tag nrhofull
 1358. quab yuamforce
 1359. xiavblue
 1360. yam khoomobject
 1361. txiav txim siabdecide
 1362. ntosurface
 1363. sib sib zog nqusdeep
 1364. hlimoon
 1365. kobisland
 1366. ko tawfoot
 1367. systemsystem
 1368. tibneeg hu tauj coobbusy
 1369. xeemtest
 1370. cov ntaub ntawvrecord
 1371. nkojboat
 1372. ntaucommon
 1373. kubgold
 1374. taupossible
 1375. dav hlauplane
 1376. steadstead
 1377. qhuavdry
 1378. xav paubwonder
 1379. luaglaugh
 1380. txhiabthousand
 1381. dhau losago
 1382. khiavran
 1383. xyuascheck
 1384. kev ua sigame
 1385. zooshape
 1386. equateequate
 1387. kubhot
 1388. missmiss
 1389. cojbrought
 1390. tshav kub kubheat
 1391. snowsnow
 1392. logtire
 1393. cojbring
 1394. yawgyes
 1395. nyob debdistant
 1396. saufill
 1397. sab hnub tuajeast
 1398. ximpaint
 1399. luslanguage
 1400. covamong
 1401. unitunit
 1402. hwj chimpower
 1403. lub zostown
 1404. zoofine
 1405. tej yamcertain
 1406. yafly
 1407. poobfall
 1408. cojlead
 1409. quajcry
 1410. tsausdark
 1411. tshuabmachine
 1412. daim ntawvnote
 1413. toswait
 1414. txoj kev npajplan
 1415. duabfigure
 1416. lub hnub qubstar
 1417. lub thawvbox
 1418. nounnoun
 1419. tebfield
 1420. sorest
 1421. tseebcorrect
 1422. muaj cuab kavable
 1423. phauspound
 1424. uadone
 1425. kev zoo nkaujbeauty
 1426. tsavdrive
 1427. sawvstood
 1428. muajcontain
 1429. pem hauv ntejfront
 1430. qhiateach
 1431. lub lim tiamweek
 1432. zaum kawgfinal
 1433. muabgave
 1434. ntsuabgreen
 1435. huagoh
 1436. ceevquick
 1437. tsimdevelop
 1438. dej hiav txwvocean
 1439. sovwarm
 1440. freefree
 1441. feebminute
 1442. muaj zogstrong
 1443. tshwj xeebspecial
 1444. siabmind
 1445. qabbehind
 1446. ntshiabclear
 1447. Tsov tus twtail
 1448. tsimproduce
 1449. qhov tseebfact
 1450. qhov chawspace
 1451. hnovheard
 1452. zoo tshaj plawsbest
 1453. teevhour
 1454. zoo duabetter
 1455. muaj tseeb1
 1456. thaum lub sij hawmduring
 1457. puashundred
 1458. tsibfive
 1459. nco ntsoovremember
 1460. kauj ruamstep
 1461. thaum ntxovearly
 1462. tuavhold
 1463. sab hnub poobwest
 1464. hauv avground
 1465. pajinterest
 1466. cuagreach
 1467. ceev ceevfast
 1468. Nqe lusverb
 1469. hu nkaujsing
 1470. mlooglisten
 1471. rausix
 1472. roojtable
 1473. mus ncig teb chawstravel
 1474. tsawgless
 1475. thaum sawv ntxovmorning
 1476. kaumten
 1477. yooj yimsimple
 1478. ob pebseveral
 1479. vowelvowel
 1480. mus rautoward
 1481. ua tsov ua rogwar
 1482. pwlay
 1483. tawm tsamagainst
 1484. qauvpattern
 1485. qeebslow
 1486. chawcenter
 1487. hlublove
 1488. tus neegperson
 1489. nyiajmoney
 1490. pabserve
 1491. tshwmappear
 1492. txoj kevroad
 1493. daim ntawv qhiamap
 1494. los nagrain
 1495. txoj cairule
 1496. kavgovern
 1497. rubpull
 1498. txiascold
 1499. daim ntawv ceeb toomnotice
 1500. suabvoice
 1501. zogenergy
 1502. hunthunt
 1503. tej zaumprobable
 1504. txajbed
 1505. tus kwv tijbrother
 1506. qeegg
 1507. caijride
 1508. cellcell
 1509. ntseegbelieve
 1510. tej zaumperhaps
 1511. tospick
 1512. ua ciavsudden
 1513. suavcount
 1514. squaresquare
 1515. yog vim li casreason
 1516. ntevlength
 1517. sawv cev raurepresent
 1518. kos duabart
 1519. raugsubject
 1520. cheeb tsamregion
 1521. lojsize
 1522. sib txawvvary
 1523. khomsettle
 1524. hais lusspeak
 1525. hnyavweight
 1526. generalgeneral
 1527. iceice
 1528. teeb meemmatter
 1529. vajvoogcircle
 1530. khubpair
 1531. muaj xws liinclude
 1532. caisdivide
 1533. syllasyllable
 1534. xavfelt
 1535. lojgrand
 1536. pobball
 1537. tsis tauyet
 1538. yojwave
 1539. poobdrop
 1540. lub plawvheart
 1541. yogam
 1542. tam sim nopresent
 1543. hnyavheavy
 1544. seev cevdance
 1545. cavengine
 1546. txoj hauj lwmposition
 1547. caj npabarm
 1548. thoobwide
 1549. sailsail
 1550. cov ntaub ntawvmaterial
 1551. feemfraction
 1552. hav zoovforest
 1553. zaumsit
 1554. haiv neegrace
 1555. qhov raiswindow
 1556. khwstore
 1557. lub caij ntuj sovsummer
 1558. tsheb ciav hlautrain
 1559. pw tsaug zogsleep
 1560. ua pov thawjprove
 1561. leeglone
 1562. txhais cegleg
 1563. qoj ib ceexercise
 1564. phab ntsawall
 1565. catchcatch
 1566. mountmount
 1567. xavwish
 1568. ntujsky
 1569. Rooj Tswjhwm Saibboard
 1570. muaj kev xyiv fabjoy
 1571. lub caij ntuj nowinter
 1572. xeesat
 1573. sauwritten
 1574. quswild
 1575. lub cuab taminstrument
 1576. khaws ciakept
 1577. iavglass
 1578. nyomgrass
 1579. nyujcow
 1580. txoj hauj lwmjob
 1581. ntugedge
 1582. kos npesign
 1583. mus ntsibvisit
 1584. yav dhau lospast
 1585. mossoft
 1586. kev lom zemfun
 1587. kajbright
 1588. gasgas
 1589. huab cuaweather
 1590. lub hlismonth
 1591. labmillion
 1592. ua timbear
 1593. finishfinish
 1594. zoo siabhappy
 1595. cia siabhope
 1596. pajflower
 1597. hnav khaub ncawsclothe
 1598. coj txawv txawvstrange
 1599. plojgone
 1600. luamtrade
 1601. suabmelody
 1602. dawmtrip
 1603. chaw ua hauj lwmoffice
 1604. tau txaisreceive
 1605. kabrow
 1606. lub qhov ncaujmouth
 1607. kosexact
 1608. lub cimsymbol
 1609. tuagdie
 1610. tsawg kawgleast
 1611. teeb meemtrouble
 1612. qwshout
 1613. tsuas yogexcept
 1614. sauwrote
 1615. noobseed
 1616. tonetone
 1617. koomjoin
 1618. qhiasuggest
 1619. huv siclean
 1620. sobreak
 1621. tus pojniamlady
 1622. mevyard
 1623. sawvrise
 1624. phembad
 1625. tshuabblow
 1626. rojoil
 1627. ntshavblood
 1628. kovtouch
 1629. loj hlobgrew
 1630. xeescent
 1631. sib tovmix
 1632. pab neegteam
 1633. hlauwire
 1634. nqicost
 1635. poob lawmlost
 1636. xim avbrown
 1637. hnavwear
 1638. vajgarden
 1639. sib npaug zosequal
 1640. xasent
 1641. xaivchoose
 1642. poobfell
 1643. haumfit
 1644. ntwsflow
 1645. ncaj nceesfair
 1646. bankbank
 1647. saucollect
 1648. txuagsave
 1649. tswjcontrol
 1650. zauvdecimal
 1651. pob ntsegear
 1652. lwm tus neegelse
 1653. heevquite
 1654. tsoobroke
 1655. cov ntaub ntawvcase
 1656. nruab nrabmiddle
 1657. tuakill
 1658. tus tubson
 1659. pas dejlake
 1660. caijmoment
 1661. scalescale
 1662. nrovloud
 1663. caij nplooj ntoos hlavspring
 1664. saibobserve
 1665. tus me nyuamchild
 1666. ncajstraight
 1667. tus tsiaj ntawvconsonant
 1668. lub teb chawsnation
 1669. phau ntawv txhais lusdictionary
 1670. mis nyujmilk
 1671. ceevspeed
 1672. txoj kevmethod
 1673. hloovorgan
 1674. thempay
 1675. muaj hnub nyoogage
 1676. kemsection
 1677. hnav ris tshodress
 1678. huabcloud
 1679. surprisesurprise
 1680. ntsiag toquiet
 1681. pob zebstone
 1682. me metiny
 1683. nce lub roobclimb
 1684. txiascool
 1685. tsimdesign
 1686. pluagpoor
 1687. ntaulot
 1688. xyaum ua tej yamexperiment
 1689. hauv qabbottom
 1690. tseem ceebkey
 1691. hlauiron
 1692. ibsingle
 1693. passtick
 1694. caflat
 1695. nees nkaumtwenty
 1696. daim tawv nqaijskin
 1697. luagsmile
 1698. creasecrease
 1699. qhovhole
 1700. dhiajump
 1701. tus me nyuambaby
 1702. yimeight
 1703. lub zosvillage
 1704. ntsibmeet
 1705. pausroot
 1706. yuavbuy
 1707. tsaraise
 1708. dawssolve
 1709. hlaumetal
 1710. sebwhether
 1711. laubpush
 1712. xyaseven
 1713. pawg lusparagraph
 1714. thib pebthird
 1715. yuavshall
 1716. tsis tshua muaj lubheld
 1717. cov plaub hauhair
 1718. piav qhia txogdescribe
 1719. ua nojcook
 1720. pem tebfloor
 1721. tog twg loseither
 1722. tauresult
 1723. hlawvburn
 1724. tojhill
 1725. muaj kev nyab xeebsafe
 1726. mivcat
 1727. xyoo puacentury
 1728. xav txogconsider
 1729. homtype
 1730. txoj cai lij chojlaw
 1731. me ntsisbit
 1732. ntug dej hiav txwvcoast
 1733. daim ntawv luamcopy
 1734. kab lusphrase
 1735. ntsiag tosilent
 1736. siabtall
 1737. xuab zebsand
 1738. avsoil
 1739. yobroll
 1740. kubtemperature
 1741. ntiv tesfinger
 1742. kev lag luamindustry
 1743. nqivalue
 1744. sib ntausfight
 1745. daglie
 1746. beatbeat
 1747. muaj siabexcite
 1748. tej yam ntuj tsonatural
 1749. saibview
 1750. siabsense
 1751. peevcapital
 1752. yuav tsiswon’t
 1753. lub rooj zaumchair
 1754. txaus ntshaidanger
 1755. txiv hmab txiv ntoofruit
 1756. nplua nujrich
 1757. tuabthick
 1758. tub rogsoldier
 1759. cov txheej txheemprocess
 1760. khiav lag luamoperate
 1761. xyaumpractice
 1762. caisseparate
 1763. nyuajdifficult
 1764. tus kws kho mobdoctor
 1765. thovplease
 1766. tiv thaivprotect
 1767. tav sunoon
 1768. qoob loocrop
 1769. niaj hnubmodern
 1770. keebelement
 1771. ntaushit
 1772. me nyuam kawm ntawvstudent
 1773. ces kaumcorner
 1774. togparty
 1775. movsupply
 1776. uas nwswhose
 1777. nrhiavlocate
 1778. nplhaibring
 1779. cimcharacter
 1780. kabinsect
 1781. ntes taucaught
 1782. lub sij hawmperiod
 1783. qhiaindicate
 1784. xov tooj cuaradio
 1785. hais lusspoke
 1786. atomatom
 1787. tib neeghuman
 1788. keeb kwmhistory
 1789. nyhuveffect
 1790. hluav taws xobelectric
 1791. cia siab tiasexpect
 1792. pob txhabone
 1793. railrail
 1794. xav txog tej yamimagine
 1795. muabprovide
 1796. pom zooagree
 1797. yog lithus
 1798. maj mamgentle
 1799. poj niamwoman
 1800. nomcaptain
 1801. twvguess
 1802. tsim nyognecessary
 1803. ntsesharp
 1804. tiswing
 1805. tsimcreate
 1806. neeg nyob zeneighbor
 1807. ntxuavwash
 1808. ntaus pobbat
 1809. esrather
 1810. neeg coob coobcrowd
 1811. pob kwscorn
 1812. pivcompare
 1813. paj huampoem
 1814. hluastring
 1815. tswbbell
 1816. nyob ntawm sebdepend
 1817. nqaijmeat
 1818. xuasrub
 1819. tubetube
 1820. naas ejfamous
 1821. duasdollar
 1822. kwjstream
 1823. ntshaifear
 1824. pomsight
 1825. nyiasthin
 1826. daim duab peb sabtriangle
 1827. ntiaj chawplanet
 1828. hurryhurry
 1829. Hmoobchief
 1830. colonycolony
 1831. moosclock
 1832. kuvmine
 1833. khitie
 1834. nkag musenter
 1835. lojmajor
 1836. tshiabfresh
 1837. nrhiavsearch
 1838. xasend
 1839. dajyellow
 1840. phomgun
 1841. ciaallow
 1842. sauprint
 1843. tuagdead
 1844. chawspot
 1845. suab puamdesert
 1846. npluasuit
 1847. tam sim nocurrent
 1848. nqalift
 1849. sawvrose
 1850. tuaj txogarrive
 1851. tswvmaster
 1852. khiavtrack
 1853. niam txivparent
 1854. ntug dejshore
 1855. divisiondivision
 1856. daim ntawvsheet
 1857. substancesubstance
 1858. nyiamfavor
 1859. txuasconnect
 1860. postpost
 1861. sivspend
 1862. chordchord
 1863. muaj rojfat
 1864. zoo siabglad
 1865. thawjoriginal
 1866. sib qhiashare
 1867. chaw nres tshebstation
 1868. txivdad
 1869. cijbread
 1870. themcharge
 1871. komproper
 1872. barbar
 1873. kevoffer
 1874. ntusegment
 1875. qhevslave
 1876. osduck
 1877. instantinstant
 1878. kev ua lag luammarket
 1879. degreedegree
 1880. populatepopulate
 1881. qaibchick
 1882. Nyob zoodear
 1883. yeeb ncuabenemy
 1884. tebreply
 1885. haus dejdrink
 1886. tshwm simoccur
 1887. kev pab txhawb nqasupport
 1888. hais lusspeech
 1889. qhovnature
 1890. ntau yamrange
 1891. zogsteam
 1892. tsa suabmotion
 1893. txoj kevpath
 1894. kualiquid
 1895. cag ntoolog
 1896. meantmeant
 1897. quotientquotient
 1898. cov hniavteeth
 1899. plhaubshell
 1900. caj dabneck
 1901. oxygenoxygen
 1902. qab zibsugar
 1903. tuagdeath
 1904. zoo nkaujpretty
 1905. kev txawjskill
 1906. cov poj niamwomen
 1907. lub caijseason
 1908. dawssolution
 1909. hlau nplaummagnet
 1910. silversilver
 1911. ua tsaugthank
 1912. ceg ntseeg tusbranch
 1913. matchmatch
 1914. tom qabsuffix
 1915. tshwj xeeb tshaj yogespecially
 1916. Figfig
 1917. ntshaiafraid
 1918. lossis lojhuge
 1919. tus muamsister
 1920. cov hlausteel
 1921. sib tham txogdiscuss
 1922. pem hauv ntejforward
 1923. zoo sib xwssimilar
 1924. cojguide
 1925. kevexperience
 1926. qhab niascore
 1927. Kuaapple
 1928. yuavbought
 1929. cojled
 1930. twawbpitch
 1931. tsho tiv nocoat
 1932. huab hwm cojmass
 1933. cardcard
 1934. bandband
 1935. hluarope
 1936. plamslip
 1937. yeejwin
 1938. kev npau suavdream
 1939. thaum yav tsaus ntujevening
 1940. mobcondition
 1941. pubfeed
 1942. cuab tamtool
 1943. tag nrhototal
 1944. yooj yimbasic
 1945. tsis hnov tswsmell
 1946. havvalley
 1947. los yognor
 1948. obdouble
 1949. rooj zaumseat
 1950. mus ntxivcontinue
 1951. blockblock
 1952. daim ntawvchart
 1953. lub kaus momhat
 1954. muagsell
 1955. kawm tau zoosuccess
 1956. lub tuam txhabcompany
 1957. rhosubtract
 1958. kev tshwm simevent
 1959. xyovparticular
 1960. dealdeal
 1961. luam dejswim
 1962. lub sij hawmterm
 1963. rov qabopposite
 1964. tus poj niamwife
 1965. khaushoe
 1966. xub pwgshoulder
 1967. kisspread
 1968. khoarrange
 1969. yeej thoj namcamp
 1970. txuainvent
 1971. paj rwbcotton
 1972. yugborn
 1973. txiav tximdetermine
 1974. quartquart
 1975. cuajnine
 1976. tshebtruck
 1977. suab nrovnoise
 1978. theemlevel
 1979. lub caij nyoogchance
 1980. sib sau ua kegather
 1981. khwshop
 1982. stretchstretch
 1983. muab povthrow
 1984. cishine
 1985. vaj tseproperty
 1986. kemcolumn
 1987. qauvmolecule
 1988. xaivselect
 1989. tsis ncaj ncees lawmwrong
 1990. greygray
 1991. rovrepeat
 1992. tsumrequire
 1993. broadbroad
 1994. npajprepare
 1995. ntsevsalt
 1996. lub qhov ntswgnose
 1997. pluralplural
 1998. txoj kev chim siabanger
 1999. daim ntawv thovclaim
 2000. teb chawscontinent