1000+ Most Common frisian Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken frisian words with their English meaning. You can quickly learn frisian words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken frisian words. so read carefully and understand all frisian words.

  Here is the list of 1000+ most common frisian words

 1. ikI
 2. synhis
 3. datthat
 4. hyhe
 5. wiewas
 6. foarfor
 7. opon
 8. binneare
 9. meiwith
 10. sythey
 11. wêzebe
 12. byat
 13. ienone
 14. hawwehave
 15. ditthis
 16. fanfrom
 17. trochby
 18. hythot
 19. wurdword
 20. marbut
 21. watwhat
 22. guonsome
 23. isis
 24. itit
 25. joyou
 26. ofor
 27. hiehad
 28. dethe
 29. fanof
 30. neito
 31. enand
 32. ina
 33. ynin
 34. wywe
 35. kinnecan
 36. útout
 37. oarother
 38. wienewere
 39. dy’twhich
 40. dwaando
 41. harrentheir
 42. tiidtime
 43. asif
 44. wilwill
 45. hoehow
 46. seisaid
 47. anan
 48. elkeach
 49. fertelletell
 50. dochtdoes
 51. setset
 52. trijethree
 53. wollewant
 54. asas
 55. loftair
 56. goedwell
 57. ekalso
 58. toanielstikplay
 59. lytssmall
 60. einend
 61. setteput
 62. thúshome
 63. lêzeread
 64. hânhand
 65. havenport
 66. grutlarge
 67. tsjoenspell
 68. addadd
 69. selseven
 70. lânland
 71. hjirhere
 72. moattemust
 73. grutbig
 74. heechhigh
 75. soksuch
 76. folgjefollow
 77. handelingact
 78. wêromwhy
 79. freegjeask
 80. minskenmen
 81. feroaringchange
 82. giewent
 83. ljochtlight
 84. soartkind
 85. útoff
 86. needneed
 87. hûshouse
 88. fotopicture
 89. Besykjetry
 90. úsus
 91. weragain
 92. bistanimal
 93. puntpoint
 94. memmother
 95. wrâldworld
 96. tichtbynear
 97. bouwebuild
 98. selsself
 99. ierdeearth
 100. heitfather
 101. elkany
 102. nijnew
 103. wurkwork
 104. dielpart
 105. nimmetake
 106. krijeget
 107. plakplace
 108. makkemade
 109. libjelive
 110. wêrwhere
 111. efterafter
 112. efterback
 113. lytslittle
 114. allinnichonly
 115. rûnround
 116. manman
 117. jieryear
 118. kaamcame
 119. showshow
 120. elkevery
 121. goedgood
 122. myme
 123. jaangive
 124. úsour
 125. ûnderunder
 126. nammename
 127. hielvery
 128. trochthrough
 129. krektjust
 130. foarmform
 131. sinsentence
 132. grutgreat
 133. tinkethink
 134. sizzesay
 135. helphelp
 136. leechlow
 137. rigelline
 138. ferskillediffer
 139. draaieturn
 140. oarsaakcause
 141. follemuch
 142. betsjuttemean
 143. foarbefore
 144. bewegemove
 145. rjochtsright
 146. jongeboy
 147. âldold
 148. tetoo
 149. seldesame
 150. syshe
 151. alleall
 152. dêrthere
 153. Wannearwhen
 154. opup
 155. brûkeuse
 156. dynyour
 157. weiway
 158. oerabout
 159. follemany
 160. danthen
 161. harrenthem
 162. skriuwewrite
 163. soewould
 164. lykaslike
 165. saso
 166. dizzethese
 167. harher
 168. langlong
 169. meitsjemake
 170. dingthing
 171. sjensee
 172. himhim
 173. twatwo
 174. hathas
 175. sjenlook
 176. mearmore
 177. deiday
 178. koecould
 179. geango
 180. kommecome
 181. diedid
 182. nûmernumber
 183. soundsound
 184. neeno
 185. meastemost
 186. folkpeople
 187. mynmy
 188. oerover
 189. witteknow
 190. wetterwater
 191. asthan
 192. beljecall
 193. earstefirst
 194. wawho
 195. meiemay
 196. omleechdown
 197. sideside
 198. westbeen
 199. nonow
 200. finefind
 201. hollehead
 202. steanstand
 203. eigenown
 204. sidepage
 205. soeneshould
 206. lâncountry
 207. fûnfound
 208. antwurdanswer
 209. skoalleschool
 210. groeiegrow
 211. studearjestudy
 212. nochstill
 213. learelearn
 214. fabrykplant
 215. covercover
 216. itenfood
 217. sinnesun
 218. fjouwerfour
 219. tuskenbetween
 220. steatstate
 221. hâldekeep
 222. eacheye
 223. neanever
 224. lêstlast
 225. littelet
 226. tinsthought
 227. stêdcity
 228. beamtree
 229. krúscross
 230. pleatsfarm
 231. hurdhard
 232. startstart
 233. machtmight
 234. ferhaalstory
 235. sawsaw
 236. fierfar
 237. seesea
 238. drawdraw
 239. linksleft
 240. letlate
 241. runrun
 242. do netdon’t
 243. wylstwhile
 244. parsepress
 245. sluteclose
 246. nachtnight
 247. realreal
 248. libbenlife
 249. stikmannichfew
 250. noardnorth
 251. boekbook
 252. dragecarry
 253. naamtook
 254. wittenskipscience
 255. iteeat
 256. Keamerroom
 257. freonfriend
 258. begûnbegan
 259. ideeidea
 260. fiskfish
 261. berchmountain
 262. ophâldestop
 263. ienrisonce
 264. basisbase
 265. hearrehear
 266. hynderhorse
 267. snijecut
 268. wissure
 269. horloazjewatch
 270. kleurcolor
 271. gesichtface
 272. boskwood
 273. foarnaamstemain
 274. iepenopen
 275. lykjeseem
 276. mei-inoartogether
 277. folgjendenext
 278. wytwhite
 279. bernchildren
 280. begjinnebegin
 281. gotgot
 282. kuierwalk
 283. foarbyldexample
 284. gemakease
 285. papierpaper
 286. groepgroup
 287. altydalways
 288. muzykmusic
 289. dythose
 290. beideboth
 291. merkmark
 292. faakoften
 293. letterletter
 294. oantuntil
 295. mylmile
 296. rivierriver
 297. autocar
 298. fuottenfeet
 299. soarchcare
 300. twaddesecond
 301. genôchenough
 302. plainplain
 303. meisjegirl
 304. wenstichusual
 305. jongyoung
 306. klearready
 307. boppeabove
 308. eaever
 309. readred
 310. listlist
 311. lykwolsthough
 312. fielefeel
 313. pratetalk
 314. fûgelbird
 315. gausoon
 316. lichembody
 317. hûndog
 318. famyljefamily
 319. direktdirect
 320. posepose
 321. ferlitteleave
 322. lietsong
 323. mjittemeasure
 324. doardoor
 325. produktproduct
 326. swartblack
 327. koartshort
 328. numeralnumeral
 329. klasseclass
 330. wynwind
 331. fraachquestion
 332. barrehappen
 333. kompleetcomplete
 334. skipship
 335. kritearea
 336. healhalf
 337. rotsrock
 338. oarderorder
 339. fjoerfire
 340. Súdsouth
 341. probleemproblem
 342. stikpiece
 343. ferteldtold
 344. witteknew
 345. paspass
 346. sûntsince
 347. toptop
 348. hielwhole
 349. keningking
 350. strjittestreet
 351. inchinch
 352. fermannichfâldigjemultiply
 353. neatnothing
 354. ferrincourse
 355. bliuwestay
 356. tsjilwheel
 357. folfull
 358. krêftforce
 359. blaublue
 360. objektobject
 361. beslutedecide
 362. oerflaksurface
 363. djipdeep
 364. moannemoon
 365. eilânisland
 366. foetfoot
 367. systeemsystem
 368. drokbusy
 369. toetstest
 370. opnimmerecord
 371. boatboat
 372. gewoancommon
 373. goudgold
 374. mooglikpossible
 375. planeplane
 376. plakstead
 377. droechdry
 378. wûnderwonder
 379. laitsjelaugh
 380. tûzenthousand
 381. lynago
 382. draafderan
 383. kontrôlecheck
 384. wedstriidgame
 385. foarmshape
 386. definiearjeequate
 387. hythot
 388. missemiss
 389. brochtbrought
 390. hjitteheat
 391. sniesnow
 392. bântire
 393. bringebring
 394. jayes
 395. fierdistant
 396. foljefill
 397. easteast
 398. fervjepaint
 399. taallanguage
 400. ûnderamong
 401. ienheidunit
 402. krêftpower
 403. stêdtown
 404. moaifine
 405. beskaatcertain
 406. fleanefly
 407. fallefall
 408. foarspronglead
 409. gûlecry
 410. tsjusterdark
 411. masinemachine
 412. noatnote
 413. wachtsjewait
 414. planplan
 415. stalfigure
 416. stjerstar
 417. doazebox
 418. haadwurdnoun
 419. fjildfield
 420. rêstrest
 421. korrektcorrect
 422. steatable
 423. pûnpound
 424. kleardone
 425. skientmebeauty
 426. ridedrive
 427. stiestood
 428. befetsjecontain
 429. frontfront
 430. ûnderwizeteach
 431. wikeweek
 432. lêstefinal
 433. joechgave
 434. griengreen
 435. ohoh
 436. gauquick
 437. ûntwikkeljedevelop
 438. oseaanocean
 439. waarmwarm
 440. frijfree
 441. minútminute
 442. sterkstrong
 443. spesjaalspecial
 444. geastmind
 445. efterbehind
 446. opklearjeclear
 447. sturttail
 448. produsearjeproduce
 449. feitfact
 450. rûmtespace
 451. heardheard
 452. bêstbest
 453. oerehour
 454. betterbetter
 455. wier1
 456. tidensduring
 457. hûnderthundred
 458. fiiffive
 459. rememberremember
 460. stapstep
 461. betiidearly
 462. hâldehold
 463. westwest
 464. grûnground
 465. rinteinterest
 466. berikkereach
 467. fluchfast
 468. tiidwurdverb
 469. sjongesing
 470. Harkjelisten
 471. seissix
 472. tafeltable
 473. reizgjetravel
 474. minderless
 475. moarntiidmorning
 476. tsienten
 477. ienfâldichsimple
 478. ferskateseveral
 479. lûdvowel
 480. neitoward
 481. oarlochwar
 482. lizzelay
 483. tsjinagainst
 484. patroanpattern
 485. stadichslow
 486. sintrumcenter
 487. leafdelove
 488. persoanperson
 489. jildmoney
 490. tsjinjeserve
 491. skineappear
 492. weiroad
 493. mapmap
 494. reinrain
 495. regelrule
 496. bestjoeregovern
 497. lûkepull
 498. kâldcold
 499. noticenotice
 500. lûdvoice
 501. enerzjyenergy
 502. jachthunt
 503. wierskynlikprobable
 504. bêdbed
 505. broerbrother
 506. aaiegg
 507. ritride
 508. selcell
 509. leauwebelieve
 510. faaksperhaps
 511. pickpick
 512. hommelssudden
 513. tellecount
 514. fjouwerkantsquare
 515. redenreason
 516. lingtelength
 517. fertsjintwurdigjerepresent
 518. keunstart
 519. ûnderwerpsubject
 520. regioregion
 521. gruttesize
 522. ôfwikseljevary
 523. settlesettle
 524. sprekkespeak
 525. gewichtweight
 526. algemiengeneral
 527. iisice
 528. matearjematter
 529. sirkelcircle
 530. pearpair
 531. includeinclude
 532. ferdieledivide
 533. wurdlidsyllable
 534. fielefelt
 535. grandgrand
 536. balball
 537. nochyet
 538. weachwave
 539. falledrop
 540. hertheart
 541. binam
 542. oanwêzichpresent
 543. swierheavy
 544. dûnsjedance
 545. motorengine
 546. posysjeposition
 547. earmarm
 548. wiidwide
 549. silesail
 550. materiaalmaterial
 551. fraksjefraction
 552. wâldforest
 553. sittesit
 554. rasrace
 555. finsterwindow
 556. winkelstore
 557. simmersummer
 558. treintrain
 559. sliepsleep
 560. bewizeprove
 561. lonelone
 562. skonkleg
 563. oefenjeexercise
 564. muorrewall
 565. fangecatch
 566. mountmount
 567. winskwish
 568. himelsky
 569. boardboard
 570. freugdejoy
 571. winterwinter
 572. Satsat
 573. skreaunwritten
 574. wyldwild
 575. ynstrumintinstrument
 576. hâldenkept
 577. glêsglass
 578. gersgrass
 579. kocow
 580. taakjob
 581. edgeedge
 582. tekensign
 583. besitevisit
 584. ferlinepast
 585. sêftsoft
 586. willefun
 587. helderbright
 588. gasgas
 589. Wetterweather
 590. moannemonth
 591. miljoenmillion
 592. bearbear
 593. einfinish
 594. lokkichhappy
 595. hopehope
 596. blomflower
 597. bekledenclothe
 598. frjemdstrange
 599. gonegone
 600. handeltrade
 601. melodymelody
 602. reistrip
 603. kantoaroffice
 604. ûntfangereceive
 605. rigelrow
 606. mûlemouth
 607. eksaktexact
 608. symboalsymbol
 609. stjerredie
 610. minstleast
 611. lijentrouble
 612. roppeshout
 613. útseinexcept
 614. skreauwrote
 615. siedseed
 616. toantone
 617. joinjoin
 618. suggestsuggest
 619. skjinclean
 620. brekkebreak
 621. damelady
 622. hiemyard
 623. opsteanrise
 624. minbad
 625. blazeblow
 626. oaljeoil
 627. bloedblood
 628. oanreitsjetouch
 629. groeidegrew
 630. sintcent
 631. mixmix
 632. ploechteam
 633. wirewire
 634. kostencost
 635. ferlernlost
 636. brúnbrown
 637. dragewear
 638. túngarden
 639. lykequal
 640. ferstjoerdsent
 641. kiezechoose
 642. foelfell
 643. passefit
 644. streameflow
 645. earlikfair
 646. bankbank
 647. sammeljecollect
 648. rêdesave
 649. Kontrolearjecontrol
 650. desimaaldecimal
 651. earear
 652. oarselse
 653. frijquite
 654. brutsbroke
 655. rjochtsaakcase
 656. middenmiddle
 657. fermoardzjekill
 658. soanson
 659. marlake
 660. momintmoment
 661. skaalscale
 662. lûdloud
 663. maitiidspring
 664. observearjenobserve
 665. bernchild
 666. rjochtstraight
 667. consonantconsonant
 668. naasjenation
 669. wurdboekdictionary
 670. molkemilk
 671. faasjespeed
 672. metoademethod
 673. orgaanorgan
 674. beteljepay
 675. leeftydage
 676. ôfdielingsection
 677. jurkdress
 678. wolkcloud
 679. ferrassingsurprise
 680. stilquiet
 681. stienstone
 682. tinytiny
 683. klimclimb
 684. koelcool
 685. ûntwerpdesign
 686. earmpoor
 687. prottelot
 688. eksperimintexperiment
 689. boaiembottom
 690. kaaikey
 691. izeriron
 692. inkelsingle
 693. stôkstick
 694. fletflat
 695. tweintichtwenty
 696. felskin
 697. laitsjesmile
 698. creasecrease
 699. gathole
 700. springejump
 701. poppebaby
 702. achteight
 703. doarpvillage
 704. moetsjemeet
 705. woartelroot
 706. keapjebuy
 707. opslachraise
 708. oplossesolve
 709. metaalmetal
 710. ofwhether
 711. triuwepush
 712. sânseven
 713. paragraafparagraph
 714. treddethird
 715. silleshall
 716. heldheld
 717. hierhair
 718. beskriuwedescribe
 719. kokcook
 720. flierfloor
 721. itsijeither
 722. resultaatresult
 723. burnburn
 724. heuvelhill
 725. feilichsafe
 726. katcat
 727. ieucentury
 728. beskôgjeconsider
 729. typetype
 730. wetlaw
 731. bitbit
 732. kustcoast
 733. kopycopy
 734. phrasephrase
 735. stilsilent
 736. gruttall
 737. sânsand
 738. ierdesoil
 739. rollroll
 740. temperatuertemperature
 741. fingerfinger
 742. yndustryindustry
 743. weardevalue
 744. fjochtsjefight
 745. lizzelie
 746. slaanbeat
 747. exciteexcite
 748. natuerliknatural
 749. fisyview
 750. sinsense
 751. haadstêdcapital
 752. sil netwon’t
 753. stoelchair
 754. gefaardanger
 755. fruitfruit
 756. rykrich
 757. dikthick
 758. soldaatsoldier
 759. prosesprocess
 760. operearjeoperate
 761. praktykpractice
 762. skiedeseparate
 763. dreechdifficult
 764. dokterdoctor
 765. asjebleaftplease
 766. beskermjeprotect
 767. middeinoon
 768. cropcrop
 769. modernmodern
 770. elemintelement
 771. slaanhit
 772. studintstudent
 773. hoekecorner
 774. feestparty
 775. leverjesupply
 776. waanswhose
 777. locatelocate
 778. ringring
 779. personaazjecharacter
 780. ynsektinsect
 781. fongencaught
 782. perioadeperiod
 783. oanjaanindicate
 784. radioradio
 785. spriekspoke
 786. atoomatom
 787. minskehuman
 788. skiednishistory
 789. effekteffect
 790. elektryskelectric
 791. ferwachtsjeexpect
 792. bonkebone
 793. railrail
 794. yntinkeimagine
 795. foarsjenprovide
 796. oerienkommeagree
 797. dusthus
 798. sêftegentle
 799. frouwoman
 800. kapteincaptain
 801. riedeguess
 802. needsaakliknecessary
 803. skerpsharp
 804. wjukwing
 805. meitsjecreate
 806. buormanneighbor
 807. waskjewash
 808. batbat
 809. leaverrather
 810. klibercrowd
 811. nôtcorn
 812. ferlykjecompare
 813. gedichtpoem
 814. stringstring
 815. Belbell
 816. ôfhinklikdepend
 817. fleismeat
 818. rubrub
 819. tubetube
 820. ferneamdfamous
 821. dollardollar
 822. streamstream
 823. bangensfear
 824. eagensight
 825. tinthin
 826. trijehoektriangle
 827. planeetplanet
 828. hurryhurry
 829. haadchief
 830. koloanjecolony
 831. klokclock
 832. mynmine
 833. binetie
 834. yngeanenter
 835. majoarmajor
 836. farskfresh
 837. sykjesearch
 838. stjoeresend
 839. gielyellow
 840. gungun
 841. talitteallow
 842. ôfdrukkeprint
 843. deadead
 844. plakspot
 845. woastyndesert
 846. kostúmsuit
 847. aktueelcurrent
 848. liftlift
 849. roasrose
 850. oankommearrive
 851. mastermaster
 852. spoartrack
 853. âlderparent
 854. wâlshore
 855. ferdielingdivision
 856. felsheet
 857. stofsubstance
 858. geunstfavor
 859. ferbineconnect
 860. pealpost
 861. trochbringespend
 862. akkoardchord
 863. fetfat
 864. bliidglad
 865. oarspronklikoriginal
 866. dieleshare
 867. stasjonstation
 868. heitdad
 869. bôlebread
 870. kostencharge
 871. properproper
 872. barbar
 873. oanbodoffer
 874. segmentsegment
 875. slaafslave
 876. duckduck
 877. instantinstant
 878. merkmarket
 879. graaddegree
 880. populatepopulate
 881. chickchick
 882. deardear
 883. fijânenemy
 884. antwurdzjereply
 885. drinkedrink
 886. foarkommeoccur
 887. stypjesupport
 888. spraakspeech
 889. natuernature
 890. berikrange
 891. steamsteam
 892. moasjemotion
 893. paadpath
 894. floeistofliquid
 895. lochboeklog
 896. betsjuttemeant
 897. quotientquotient
 898. toskenteeth
 899. shellshell
 900. nekkeneck
 901. soerstofoxygen
 902. sûkersugar
 903. deadeath
 904. skoanderpretty
 905. feardigensskill
 906. frouljuwomen
 907. seizoenseason
 908. oplossingsolution
 909. magneetmagnet
 910. sulversilver
 911. tankjethank
 912. tûkebranch
 913. wedstriidmatch
 914. efterheakselsuffix
 915. foaralespecially
 916. figfig
 917. bangafraid
 918. gruttehuge
 919. sustersister
 920. stielsteel
 921. diskusjearjediscuss
 922. foarútforward
 923. similarsimilar
 924. guideguide
 925. ûnderfiningexperience
 926. skoarescore
 927. appelapple
 928. kochtbought
 929. ledled
 930. fjildpitch
 931. jascoat
 932. mismass
 933. Kaartcard
 934. bandband
 935. tourope
 936. slipslip
 937. winnewin
 938. dreamdream
 939. jûnevening
 940. betingstcondition
 941. feedfeed
 942. helpmiddeltool
 943. totaaltotal
 944. basicbasic
 945. rûkesmell
 946. deltevalley
 947. nochnor
 948. dûbeldouble
 949. sitseat
 950. trochgeancontinue
 951. blokblock
 952. chartchart
 953. hoedhat
 954. ferkeapjesell
 955. suksessuccess
 956. bedriuwcompany
 957. subtractsubtract
 958. barrenevent
 959. beskaatparticular
 960. oerienkomstdeal
 961. swimmeswim
 962. termterm
 963. tsjinoeropposite
 964. frouwife
 965. shoeshoe
 966. skoudershoulder
 967. spreadspread
 968. arrangearrange
 969. kampcamp
 970. útfineinvent
 971. katoencotton
 972. berneborn
 973. bepaledetermine
 974. quartquart
 975. njoggennine
 976. frachtautotruck
 977. lûdnoise
 978. peillevel
 979. kânschance
 980. gathergather
 981. winkelshop
 982. stretchstretch
 983. goaiethrow
 984. glansshine
 985. besitproperty
 986. pyldercolumn
 987. moleculemolecule
 988. útkiezeselect
 989. ferkeardwrong
 990. griisgray
 991. repeatrepeat
 992. fereaskjerequire
 993. breedbroad
 994. tariedeprepare
 995. sâltsalt
 996. noasnose
 997. meartalplural
 998. lilkensanger
 999. easkclaim
 1000. kontinintcontinent