1000+ Most Common armenian Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken armenian words with their English meaning. You can quickly learn armenian words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken armenian words. so read carefully and understand all armenian words.

  Here is the list of 1000+ most common armenian words

 1. ինչպեսas
 2. եսI
 3. նրաhis
 4. որthat
 5. նաhe
 6. էրwas
 7. համարfor
 8. – ինon
 9. ենare
 10. հետwith
 11. նրանքthey
 12. լինելbe
 13. իat
 14. մեկone
 15. ունենալhave
 16. այսthis
 17. – իցfrom
 18. իby
 19. տաքhot
 20. բառword
 21. բայցbut
 22. ինչwhat
 23. մի քանիsome
 24. էis
 25. այնit
 26. դուքyou
 27. կամor
 28. էրhad
 29. Thethe
 30. եւof
 31. մինչեւto
 32. իսկand
 33. աa
 34. – ինin
 35. մենքwe
 36. կարողcan
 37. դուրսout
 38. այլother
 39. ենwere
 40. որըwhich
 41. անելdo
 42. իրենցtheir
 43. ժամանակtime
 44. եթեif
 45. կամքwill
 46. ինչպեսhow
 47. ասելsaid
 48. էan
 49. յուրաքանչյուրeach
 50. ասելtell
 51. մենքdoes
 52. շարքset
 53. երեքthree
 54. ուզումwant
 55. օդիair
 56. լավwell
 57. նույնպեսalso
 58. խաղալplay
 59. փոքրsmall
 60. վերջend
 61. իput
 62. տունhome
 63. կարդալread
 64. ձեռքhand
 65. նավահանգիստport
 66. մեծlarge
 67. տառ առ տառ ասելspell
 68. ավելացնելadd
 69. նույնիսկeven
 70. երկիրland
 71. այստեղhere
 72. պետք էmust
 73. մեծbig
 74. բարձրhigh
 75. այդպիսիsuch
 76. հետեւելfollow
 77. գործact
 78. ինչուwhy
 79. խնդրելask
 80. տղամարդիկmen
 81. փոփոխությունchange
 82. գնացwent
 83. լույսlight
 84. բարիkind
 85. դուրսoff
 86. անհրաժեշտneed
 87. տունhouse
 88. նկարpicture
 89. փորձելtry
 90. մեզus
 91. կրկինagain
 92. կենդանիanimal
 93. կետpoint
 94. մայրmother
 95. աշխարհworld
 96. մոտnear
 97. կառուցելbuild
 98. ինքնուրույնself
 99. երկիրearth
 100. հայրfather
 101. ցանկացածany
 102. նորnew
 103. աշխատանքwork
 104. մասpart
 105. վերցնելtake
 106. ստանալget
 107. տեղplace
 108. էmade
 109. ապրելlive
 110. որտեղwhere
 111. երբafter
 112. Վերադառնալback
 113. քիչ բանlittle
 114. միայնonly
 115. կլորround
 116. մարդman
 117. տարիyear
 118. եկելcame
 119. շոուshow
 120. ամենevery
 121. լավgood
 122. ինձme
 123. տալgive
 124. մերour
 125. տակunder
 126. անունըname
 127. շատvery
 128. միջոցովthrough
 129. պարզապեսjust
 130. ձեւըform
 131. նախադասությունsentence
 132. մեծgreat
 133. մտածելthink
 134. ասելsay
 135. օգնությունhelp
 136. ցածրlow
 137. գիծline
 138. տարբերվելdiffer
 139. հերթըturn
 140. պատճառըcause
 141. շատmuch
 142. նշանակումmean
 143. մինչեւbefore
 144. քայլmove
 145. իրավունքright
 146. տղաboy
 147. հինold
 148. էլtoo
 149. նույնsame
 150. նաshe
 151. ամբողջall
 152. կանthere
 153. երբwhen
 154. մինչեւup
 155. օգտագործումըuse
 156. ձերyour
 157. ճանապարհway
 158. մոտabout
 159. շատmany
 160. ապաthen
 161. նրանցthem
 162. գրելwrite
 163. որwould
 164. նմանlike
 165. այնքանso
 166. այդthese
 167. նրանher
 168. դեռlong
 169. անելmake
 170. բանthing
 171. տեսնելsee
 172. նրանhim
 173. երկուtwo
 174. ունիhas
 175. նայելlook
 176. ավելի շատmore
 177. օրday
 178. կարողcould
 179. գնալgo
 180. գալcome
 181. արելdid
 182. թիվըnumber
 183. հնչելsound
 184. ոչno
 185. մեծ մասըmost
 186. մարդpeople
 187. իմmy
 188. էover
 189. իմանալknow
 190. ջուրwater
 191. քանthan
 192. կոչcall
 193. առաջինfirst
 194. ովwho
 195. կարողmay
 196. ներքեւdown
 197. կողմըside
 198. եղելbeen
 199. այժմnow
 200. գտնելfind
 201. ղեկավարhead
 202. կանգնելstand
 203. սեփականown
 204. էջpage
 205. պետքshould
 206. երկիրcountry
 207. հայտնաբերելfound
 208. պատասխանanswer
 209. դպրոցschool
 210. աճելgrow
 211. սովորելstudy
 212. դեռstill
 213. սովորելlearn
 214. գործարանplant
 215. կազմcover
 216. սնունդfood
 217. արեւsun
 218. չորսfour
 219. միջեւbetween
 220. պետականstate
 221. պահելkeep
 222. աչքիeye
 223. երբեքnever
 224. անցյալlast
 225. թողlet
 226. միտքthought
 227. քաղաքcity
 228. ծառtree
 229. անցնելcross
 230. ֆերմաfarm
 231. դժվարhard
 232. սկիզբstart
 233. զորությունmight
 234. պատմությունstory
 235. սղոցsaw
 236. հեռուfar
 237. ծովsea
 238. նկարելdraw
 239. Ձախleft
 240. ուշlate
 241. վազումrun
 242. չենdon’t
 243. իսկwhile
 244. մամուլpress
 245. մոտիկclose
 246. գիշերnight
 247. իրականreal
 248. կյանքlife
 249. քիչfew
 250. հյուսիսnorth
 251. Հյուրատետրbook
 252. կրելcarry
 253. էրtook
 254. գիտությունscience
 255. ուտելeat
 256. սենյակroom
 257. ընկերfriend
 258. սկսվեցbegan
 259. գաղափարidea
 260. ձուկfish
 261. լեռնայինmountain
 262. կանգ առնելstop
 263. անգամonce
 264. բազաbase
 265. լսելhear
 266. ձիhorse
 267. կտրելcut
 268. վստահsure
 269. դիտելwatch
 270. գույնcolor
 271. դեմքըface
 272. փայտwood
 273. հիմնականmain
 274. բացopen
 275. կարծեսseem
 276. միասինtogether
 277. հաջորդnext
 278. ճերմակwhite
 279. երեխաներchildren
 280. սկսելbegin
 281. ստացելgot
 282. քայլելwalk
 283. օրինակexample
 284. հանգիստease
 285. թուղթpaper
 286. խումբgroup
 287. միշտalways
 288. երաժշտությունmusic
 289. այնthose
 290. երկուսն էլboth
 291. նշանmark
 292. հաճախoften
 293. նամակletter
 294. մինչեւuntil
 295. մղոնmile
 296. գետriver
 297. ավտոմեքենաcar
 298. ոտքերըfeet
 299. խնամքcare
 300. երկրորդsecond
 301. բավականenough
 302. պարզplain
 303. աղջիկgirl
 304. սովորականusual
 305. երիտասարդyoung
 306. պատրաստready
 307. վերabove
 308. որever
 309. կարմիրred
 310. ցուցակlist
 311. սակայնthough
 312. զգալfeel
 313. խոսելtalk
 314. թռչունbird
 315. շուտովsoon
 316. մարմինbody
 317. շունdog
 318. ընտանիքfamily
 319. ուղղակիdirect
 320. ստեղծումpose
 321. լքելleave
 322. երգsong
 323. չափելmeasure
 324. դուռըdoor
 325. արդյունքproduct
 326. Սեւblack
 327. կարճshort
 328. թվականnumeral
 329. դասclass
 330. քամիwind
 331. հարցquestion
 332. պատահելhappen
 333. ամբողջականcomplete
 334. նավship
 335. շրջանarea
 336. կեսhalf
 337. ժայռrock
 338. կարգըorder
 339. կրակfire
 340. հարավsouth
 341. խնդիրproblem
 342. կտորpiece
 343. ասելtold
 344. գիտեր,knew
 345. անցնելpass
 346. հետոsince
 347. Վերեւtop
 348. ամբողջությունwhole
 349. թագավորըking
 350. փողոցstreet
 351. դյույմinch
 352. բազմապատկելmultiply
 353. ոչինչnothing
 354. դասընթացcourse
 355. մնալstay
 356. անիվwheel
 357. լրիվfull
 358. ուժforce
 359. կապույտblue
 360. օբյեկտobject
 361. որոշելdecide
 362. մակերեւույթsurface
 363. խորdeep
 364. լուսինmoon
 365. կղզիisland
 366. ոտքովfoot
 367. համակարգsystem
 368. զբաղվածbusy
 369. փորձարկումtest
 370. գրառումըrecord
 371. նավակboat
 372. ընդհանուրcommon
 373. ոսկիgold
 374. հնարավորpossible
 375. ինքնաթիռplane
 376. նույնիսկstead
 377. չորdry
 378. զարմանումwonder
 379. ծիծաղելlaugh
 380. հազարthousand
 381. առաջago
 382. վազումran
 383. ստուգումcheck
 384. խաղgame
 385. ձեւըshape
 386. հավասարեցնելequate
 387. տաքhot
 388. վրիպելmiss
 389. բերեցbrought
 390. շոգheat
 391. ձյունsnow
 392. անվադողtire
 393. բերելbring
 394. այոyes
 395. հեռավորdistant
 396. լրացնելfill
 397. արեւելքeast
 398. նկարելpaint
 399. լեզուlanguage
 400. մեջamong
 401. միավորunit
 402. իշխանությունpower
 403. քաղաքիtown
 404. տուգանքfine
 405. որոշակիcertain
 406. թռչելfly
 407. անկումfall
 408. հանգեցնելlead
 409. լացcry
 410. մութdark
 411. մեքենաmachine
 412. նշումnote
 413. սպասելwait
 414. պլանplan
 415. գործիչfigure
 416. աստղstar
 417. տուփbox
 418. nounnoun
 419. դաշտfield
 420. մնացածըrest
 421. ճիշտcorrect
 422. կարողable
 423. ֆունտpound
 424. կատարածdone
 425. գեղեցկությունbeauty
 426. Տեղերիdrive
 427. կանգնածstood
 428. պարունակելcontain
 429. ճակատfront
 430. սովորեցնելteach
 431. շաբաթweek
 432. եզրափակիչfinal
 433. տվեցgave
 434. կանաչgreen
 435. ախoh
 436. արագquick
 437. զարգանալdevelop
 438. օվկիանոսocean
 439. ջերմwarm
 440. ազատfree
 441. րոպեminute
 442. ուժեղstrong
 443. հատուկspecial
 444. միտքըmind
 445. ետեւումbehind
 446. պարզclear
 447. պոչtail
 448. արտադրելproduce
 449. փաստfact
 450. տարածքspace
 451. լսելheard
 452. լավագույնbest
 453. ժամhour
 454. ավելի լավbetter
 455. ճիշտTRUE
 456. ընթացքումduring
 457. հարյուրhundred
 458. հինգfive
 459. հիշումremember
 460. քայլstep
 461. վաղearly
 462. պահելhold
 463. արեւմուտքwest
 464. հիմքground
 465. հետաքրքրությունinterest
 466. հասնելreach
 467. արագfast
 468. բայverb
 469. երգեցողությունsing
 470. լսելlisten
 471. վեցsix
 472. սեղանtable
 473. ճանապարհորդությունtravel
 474. ավելի քիչless
 475. առավոտmorning
 476. տասըten
 477. պարզsimple
 478. մի քանիseveral
 479. ձայնավորvowel
 480. դեպիtoward
 481. պատերազմwar
 482. դնելlay
 483. դեմagainst
 484. օրինակpattern
 485. դանդաղslow
 486. կենտրոնcenter
 487. ոչlove
 488. մարդperson
 489. գումարmoney
 490. ծառայելserve
 491. հայտնվելappear
 492. ճանապարհայինroad
 493. քարտեզmap
 494. անձրեւrain
 495. կանոնrule
 496. կառավարելgovern
 497. քաշեքpull
 498. ցուրտcold
 499. ծանուցումnotice
 500. ձայնvoice
 501. էներգիաenergy
 502. որսhunt
 503. հավանականprobable
 504. մահճակալbed
 505. եղբայրbrother
 506. ձուegg
 507. զբոսանքride
 508. բջջայինcell
 509. հավատալbelieve
 510. գուցեperhaps
 511. ընտրելpick
 512. հանկարծակիsudden
 513. հաշվելcount
 514. հրապարակsquare
 515. պատճառreason
 516. երկարությունlength
 517. ներկայացնելrepresent
 518. արվեստart
 519. ենթակաsubject
 520. մարզregion
 521. չափըsize
 522. տարբերվելvary
 523. լուծելsettle
 524. խոսելspeak
 525. քաշըweight
 526. գլխավորgeneral
 527. սառույցice
 528. անկախ նրանից, թեmatter
 529. շրջանcircle
 530. զույգpair
 531. ներառում ենinclude
 532. բաժանելdivide
 533. վանկsyllable
 534. զգացի,felt
 535. մեծgrand
 536. գնդակball
 537. դեռyet
 538. ալիքwave
 539. թողնելdrop
 540. սիրտheart
 541. Թեմա.am
 542. ներկաpresent
 543. ծանրheavy
 544. պարիdance
 545. շարժիչengine
 546. դիրքորոշումըposition
 547. armarm
 548. լայնwide
 549. վարելsail
 550. նյութականmaterial
 551. կոտորակfraction
 552. անտառforest
 553. նստելsit
 554. մրցավազքrace
 555. պատուհանwindow
 556. խանութstore
 557. ամառsummer
 558. գնացքtrain
 559. Երազsleep
 560. ապացուցելprove
 561. մենակlone
 562. ոտքleg
 563. վարժությունexercise
 564. պատwall
 565. բռնելcatch
 566. լեռmount
 567. մաղթումwish
 568. երկինքsky
 569. խորհուրդboard
 570. ուրախությունjoy
 571. ձմեռwinter
 572. satsat
 573. գրավորwritten
 574. վայրիwild
 575. գործիքinstrument
 576. պահելkept
 577. ապակիglass
 578. խոտgrass
 579. կովcow
 580. աշխատանքjob
 581. եզրինedge
 582. նշանըsign
 583. մուտքըvisit
 584. անցյալըpast
 585. փափուկsoft
 586. զվարճանքfun
 587. պայծառbright
 588. գազgas
 589. եղանակweather
 590. ամիսmonth
 591. միլիոնmillion
 592. կրելbear
 593. Սալոնիfinish
 594. ուրախhappy
 595. հուսովhope
 596. ծաղիկflower
 597. հագցնելclothe
 598. տարօրինակstrange
 599. գնացելgone
 600. առեւտրիtrade
 601. մեղեդինmelody
 602. ուղեւորությունtrip
 603. գրասենյակoffice
 604. ստանալreceive
 605. կարգrow
 606. բերանmouth
 607. ճիշտexact
 608. խորհրդանիշsymbol
 609. մեռնելdie
 610. նվազագույնըleast
 611. troubletrouble
 612. բղավելshout
 613. բացառությամբexcept
 614. գրելwrote
 615. սերմseed
 616. տոնուսtone
 617. միանալjoin
 618. առաջարկումsuggest
 619. մաքուրclean
 620. կոտրելbreak
 621. տիկինlady
 622. բակyard
 623. բարձրացումrise
 624. վատbad
 625. հարվածblow
 626. ձեթoil
 627. արյունblood
 628. դիպչելtouch
 629. աճելgrew
 630. ցենտcent
 631. խառնելmix
 632. թիմteam
 633. մետաղալարwire
 634. ծախսերըcost
 635. կորցրելlost
 636. դարչնագույնbrown
 637. հագնելwear
 638. այգիgarden
 639. հավասարequal
 640. ուղարկելsent
 641. ընտրելchoose
 642. ընկելfell
 643. տեղավորելfit
 644. հոսքըflow
 645. արդարfair
 646. բանկbank
 647. հավաքելcollect
 648. պահելsave
 649. Վերահսկիչcontrol
 650. տասնորդականdecimal
 651. ականջear
 652. ուրիշelse
 653. բավականինquite
 654. խախտելbroke
 655. գործcase
 656. միջինmiddle
 657. սպանելkill
 658. որդիson
 659. լիճlake
 660. պահmoment
 661. մասշտաբscale
 662. բարձրաձայնloud
 663. գարունspring
 664. պահպանելobserve
 665. երեխաchild
 666. ուղիղstraight
 667. համահունչconsonant
 668. ազգnation
 669. բառարանdictionary
 670. կաթmilk
 671. արագությունspeed
 672. մեթոդmethod
 673. մարմինorgan
 674. վճարելpay
 675. դարաշրջանage
 676. բաժինsection
 677. զգեստdress
 678. ամպcloud
 679. զարմանքsurprise
 680. հանգիստquiet
 681. քարstone
 682. փոքրիկtiny
 683. բարձրանալclimb
 684. զովcool
 685. դիզայնdesign
 686. աղքատpoor
 687. շատlot
 688. փորձexperiment
 689. հատակbottom
 690. հիմնականkey
 691. երկաթiron
 692. միայնակsingle
 693. քարտstick
 694. բնակարանflat
 695. քսանtwenty
 696. մաշկիskin
 697. ժպիտըsmile
 698. ծալելcrease
 699. փոսhole
 700. Անցնել,jump
 701. երեխաbaby
 702. ութeight
 703. գյուղvillage
 704. հանդիպումmeet
 705. արմատroot
 706. գնելbuy
 707. բարձրացնելraise
 708. լուծելsolve
 709. մետաղmetal
 710. արդյոքwhether
 711. հրումpush
 712. յոթseven
 713. պարբերությունparagraph
 714. երրորդthird
 715. պետքshall
 716. հերոսheld
 717. մազերըhair
 718. նկարագրելdescribe
 719. խոհարարcook
 720. հարկfloor
 721. կամeither
 722. արդյունքresult
 723. այրելburn
 724. բլուրhill
 725. ապահովsafe
 726. կատուcat
 727. դարcentury
 728. համարումconsider
 729. տիպtype
 730. օրենքlaw
 731. բիտbit
 732. ափcoast
 733. օրինակcopy
 734. արտահայտությունphrase
 735. լռակյացsilent
 736. բարձրահասակtall
 737. ավազsand
 738. հողsoil
 739. գլորումroll
 740. ջերմաստիճանtemperature
 741. մատfinger
 742. արդյունաբերությունindustry
 743. արժեքvalue
 744. կռիվfight
 745. սուտlie
 746. ծեծելbeat
 747. հարուցելexcite
 748. բնականnatural
 749. դիտելview
 750. իմաստsense
 751. կապիտալcapital
 752. չիwon’t
 753. աթոռchair
 754. վտանգdanger
 755. միրգfruit
 756. հարուստrich
 757. հաստthick
 758. զինվորsoldier
 759. ընթացքprocess
 760. գործելoperate
 761. պրակտիկաpractice
 762. առանձինseparate
 763. դժվարdifficult
 764. բժիշկdoctor
 765. խնդրումplease
 766. պաշտպանելprotect
 767. կեսօրnoon
 768. Բուսաբուծությունcrop
 769. ժամանակակիցmodern
 770. տարրelement
 771. հարվածելhit
 772. ուսանողstudent
 773. անկյունcorner
 774. կուսակցությունparty
 775. մատակարարումsupply
 776. ումwhose
 777. տեղադրելlocate
 778. մատանիring
 779. բնավորությունըcharacter
 780. միջատinsect
 781. բռնելcaught
 782. ժամկետըperiod
 783. ցույց տալindicate
 784. ռադիոradio
 785. խոսեցspoke
 786. ատոմatom
 787. մարդկայինhuman
 788. պատմությունhistory
 789. ազդեցությունeffect
 790. էլեկտրականelectric
 791. ակնկալումexpect
 792. Ոսկրածուծիbone
 793. երկաթուղիrail
 794. պատկերացնելimagine
 795. ապահովելprovide
 796. համաձայնagree
 797. այսպիսովthus
 798. մեղմgentle
 799. կինwoman
 800. կապիտանcaptain
 801. ենթադրությունguess
 802. անհրաժեշտnecessary
 803. սուրsharp
 804. թեւըwing
 805. ստեղծելcreate
 806. հարեւանըneighbor
 807. լվանալըwash
 808. խփելbat
 809. այլrather
 810. ամբոխcrowd
 811. եգիպտացորենcorn
 812. համեմատելcompare
 813. բանաստեղծությունpoem
 814. լարայինstring
 815. զանգbell
 816. կախվածdepend
 817. միսmeat
 818. շփումrub
 819. խողովակtube
 820. հայտնիfamous
 821. դոլարdollar
 822. հոսքstream
 823. վախfear
 824. տեսարանsight
 825. բարակthin
 826. եռանկյունիtriangle
 827. մոլորակplanet
 828. շտապելhurry
 829. գլխավորchief
 830. գաղութcolony
 831. ժամացույցclock
 832. իմmine
 833. ոքիtie
 834. մտնելenter
 835. հիմնականmajor
 836. թարմfresh
 837. որոնումsearch
 838. ուղարկելsend
 839. դեղինyellow
 840. ատրճանակgun
 841. թույլ տալallow
 842. տպելprint
 843. մեռածdead
 844. տեղումspot
 845. անապատdesert
 846. կոստյումsuit
 847. ընթացիկcurrent
 848. Վերելակներիlift
 849. վարդrose
 850. ժամանելarrive
 851. վարպետmaster
 852. շավիղtrack
 853. ծնողparent
 854. ափըshore
 855. բաժինdivision
 856. թերթsheet
 857. նյութsubstance
 858. կողմfavor
 859. միացնելconnect
 860. հաղորդագրությունpost
 861. ծախսելspend
 862. կապանchord
 863. ճարպfat
 864. ուրախglad
 865. օրիգինալoriginal
 866. բաժնետոմսshare
 867. կայանstation
 868. հայրիկdad
 869. հացbread
 870. անվճարcharge
 871. ճիշտproper
 872. բարbar
 873. առաջարկoffer
 874. հատվածsegment
 875. ստրուկslave
 876. բադduck
 877. ակնթարթinstant
 878. շուկաmarket
 879. աստիճանdegree
 880. բնակեցնելpopulate
 881. Չիկchick
 882. սիրելիdear
 883. թշնամիenemy
 884. պատասխանելreply
 885. խմելdrink
 886. տեղի ունենալoccur
 887. աջակցությունsupport
 888. խոսքspeech
 889. բնությունnature
 890. շարքrange
 891. գոլորշիsteam
 892. միջնորդությունըmotion
 893. ճանապարհըpath
 894. հեղուկliquid
 895. մուտքlog
 896. նշանակումmeant
 897. քանորդquotient
 898. ատամիկteeth
 899. վահանակshell
 900. պարանոցneck
 901. թթվածինoxygen
 902. շաքարsugar
 903. մահվանdeath
 904. բավականինpretty
 905. հմտությունskill
 906. կանայքwomen
 907. սեզոնseason
 908. լուծումsolution
 909. մագնիսmagnet
 910. արծաթsilver
 911. thankthank
 912. մասնաճյուղbranch
 913. զույգmatch
 914. վերջածանցsuffix
 915. հատկապեսespecially
 916. թուզfig
 917. վախենումafraid
 918. հսկայականhuge
 919. քույրsister
 920. պողպատsteel
 921. քննարկելdiscuss
 922. առաջforward
 923. նմանsimilar
 924. ուղեցույցguide
 925. փորձառությունexperience
 926. հաշիվըscore
 927. խնձորapple
 928. գնելbought
 929. առաջնորդվումled
 930. սկիպիդարpitch
 931. վերարկուcoat
 932. զանգվածmass
 933. Հարցաթերթիկcard
 934. խումբband
 935. պարանrope
 936. բլանկslip
 937. հաղթանակwin
 938. երազdream
 939. երեկոevening
 940. վիճակcondition
 941. Վարդերfeed
 942. գործիքtool
 943. ընդհանուրtotal
 944. հիմնականbasic
 945. հոտsmell
 946. հովիտvalley
 947. ոչnor
 948. կրկնակիdouble
 949. օջախseat
 950. շարունակելcontinue
 951. թաղամասblock
 952. աղյուսակըchart
 953. գլխարկըhat
 954. վաճառելsell
 955. հաջողությունsuccess
 956. ընկերությունըcompany
 957. հանելsubtract
 958. իրադարձությունevent
 959. մասնավորապեսparticular
 960. զբաղվելdeal
 961. լողալըswim
 962. ժամկետterm
 963. հակադիրopposite
 964. կինwife
 965. պայտshoe
 966. բոթելshoulder
 967. տարածումըspread
 968. դասավորելarrange
 969. ճամբարcamp
 970. հնարելinvent
 971. բամբակcotton
 972. ծնվածborn
 973. որոշելdetermine
 974. կվարտաquart
 975. ինըnine
 976. բեռնատար մեքենաtruck
 977. աղմուկnoise
 978. մակարդակlevel
 979. շանսchance
 980. հավաքելgather
 981. խանութshop
 982. ձգվելstretch
 983. նետելthrow
 984. փայլshine
 985. սեփականությունproperty
 986. սյունակcolumn
 987. մոլեկուլmolecule
 988. ընտրելselect
 989. սխալwrong
 990. գորշgray
 991. կրկնելrepeat
 992. պահանջումrequire
 993. լայնbroad
 994. պատրաստելprepare
 995. աղsalt
 996. քիթըnose
 997. հոգնակիplural
 998. զայրույթըanger
 999. պահանջըclaim
 1000. անարատcontinent